Xiaomi predalo 50-tisíc tabletov Mi Pad za menej ako 4 minúty

Čín­sky vý­rob­ca elek­tro­ni­ky Xiaomi ozná­mil, že je­ho Mi Pad sa pre­dá­va nao­zaj veľ­mi dob­re. A to až tak, že pr­vých 50 000 ku­sov toh­to za­ria­de­nia bo­lo vy­pre­da­ných za me­nej ako šty­ri mi­nú­ty od spus­te­nia je­ho pre­da­ja.

Spo­loč­nosť sí­ce neuvied­la žiad­ne ďal­šie de­tai­ly, no je viac ako jas­né, že prak­tic­ky všet­ky ku­sy toh­to za­ria­de­nia bo­li pre­da­né v kra­ji­ne pô­vo­du, te­da v Čí­ne. Veľ­kosť do­py­tu pri­tom nie je prek­va­pi­vá vzhľa­dom na har­dvé­ro­vú vý­ba­vu a prí­ve­ti­vú ce­nu. Žiaľ, ako to už bý­va zvy­kom, mno­ho za­ria­de­ní vy­tvo­re­ných pre čín­sky trh sa za hra­ni­ce tej­to kra­ji­ny ne­dos­ta­ne.

Xiaomi Mi Pad pri­tom po­nú­ka nao­zaj at­rak­tív­ne pa­ra­met­re. Pod 7,9-pal­co­vým dis­ple­jom IPS s roz­lí­še­ním 2048 × 1536 pixelov sa skrý­va pro­ce­sor NVI­DIA Teg­ra K1, kto­rý dopĺňa­jú 2 GB RAM, 16 ale­bo 64 GB vsta­va­nej pa­mä­te s pod­po­rou ka­riet mic­roSD, 8 Mpx za­dná a 5 Mpx pred­ná ka­me­ra. Ce­lú zos­ta­vu zá­so­bu­je ener­giou 6700 mAh ba­té­ria.

Za­ria­de­nie pri­chá­dza na trh v bie­lom, žl­tom, ze­le­nom, mod­rom a ru­žo­vom vy­ho­to­ve­ní s ce­nov­kou 240 ame­ric­kých do­lá­rov a je od­po­ve­ďou na kon­ku­renč­ný iPad Mi­ni Re­ti­na od spo­loč­nos­ti App­le.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter