Rebríček najlepšieho herného hardvéru a softvéru podľa vývojárov

An­ke­ty o rôz­nych ve­ciach sú cel­kom bež­né, no kon­krét­ne her­né an­ke­ty sú ta­kis­to pod­stat­ne roz­ší­re­ná zá­le­ži­tosť. O nich mô­že­me po­čuť či už po rôz­nych her­ných vý­sta­vách, ale­bo ku kon­cu ro­ka, keď me­dzi se­bou sú­pe­ria tie naj­lep­šie hry, s kto­rý­mi vý­vo­já­ri priš­li za pos­led­ný rok.

Tie vy­be­ra­jú nie­len sa­mot­ní hrá­či, ale aj od­bor­ná po­ro­ta zos­ta­ve­ná z no­vi­ná­rov. Po­dob­né an­ke­ty bý­va­jú aj v ob­las­ti har­dvé­ru či nás­tro­jov pre vý­vo­já­rov a tú naj­nov­šiu, za kto­rou stá­la pro­fe­sio­nál­na po­ro­ta zos­ta­ve­ná z viac ako 45 her­ných kri­ti­kov, šé­fov štú­dií a, sa­moz­rej­me, vý­vo­já­rov, pri­nie­sol ma­ga­zín De­ve­lop.

V TOP 100 skon­čil na pr­vom mies­te mi­ni­po­čí­tač Ras­pberry Pi, kto­rý bol vy­vi­nu­tý ako lac­ná po­môc­ka pre štu­den­tov, kto­rí sa učia prog­ra­mo­vať, a jej ús­pech do­ka­zu­jú aj čís­la o pre­da­joch pre­sa­hu­jú­cich 2,5 mi­lió­na ku­sov. Aj keď je otáz­ne, či pat­rí prá­ve na vr­chol her­ne la­de­né­ho reb­ríč­ka.

Dru­hé mies­to ob­sa­dil veľ­mi ob­ľú­be­ný Un­real En­gi­ne 4, pri­čom hneď za ním skon­čil ďal­ší ob­ľú­be­ný en­gi­ne Uni­ty 5, CryEn­gi­ne ich nas­le­du­je na sluš­nom 11. mies­te. Štvr­té mies­to prev­zal spúš­ťač sú­čas­né­ho boo­mu vir­tuál­nej reali­ty Ocu­lus Rift vo ver­zii DK 2.0. Vir­tuál­na reali­ta od So­ny v po­do­be pro­jek­tu Mor­pheus však ob­sa­di­la až 18. mies­to, no ako pr­vá spo­me­dzi kon­zol skon­či­la PlayS­ta­tion 4, a to na pia­tom mies­te.

Za ten­to dob­rý vý­sle­dok mô­že naj­mä jed­no­duch­šie vý­vo­jár­ske pros­tre­die op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii. Z ďal­ších kon­zol sa na sied­me mies­to dos­tal Xbox One, Val­ve PC pro­jekt Steam Ma­chi­nes skon­či­li na pät­nás­tej po­zí­cii, Wii U ob­sa­di­lo 32. mies­to a Ouya sa dos­ta­la až za pr­vú päť­de­siat­ku a umies­tni­la sa na 56. po­zí­cii. Na­ko­niec ani han­dhel­dy na tom nie sú zle, keď­že Nin­ten­do 3DS sa umies­tni­lo na 21. po­zí­cii a PS Vi­ta na 24. Mož­no v reb­ríč­ku všeo­bec­ne chý­ba­jú mo­bi­ly.

 1. Ras­pberry Pi
 2. Un­real En­gi­ne 4
 3. Uni­ty 5
 4. Ocu­lus Rift
 5. PlayS­ta­tion 4
 6. Mor­phe­me with Eup­ho­ria
 7. Xbox One
 8. En­lig­hten
 9. Maya
 10. In­cre­di­build
 11. CryEn­gi­ne
 12. FMod
 13. Goog­le Glass
 14. Sim­ply­gon
 15. Steam Ma­chi­nes
 16. Per­for­ce
 17. Ha­vok Vi­sion En­gi­ne
 18. Pro­ject Mor­pheus
 19. 3DS Max
 20. Bink 2
 21. Nin­ten­do 3DS
 22. Sca­le­form Mo­bi­le SDK
 23. Sub­stan­ce De­sig­ner 4
 24. PlayS­ta­tion Vi­ta
 25. WWISE
 26. Han­soft
 27. Mar­ma­la­de SDK
 28. PhysX
 29. Speed­Tree for Ga­mes
 30. Um­bra 3 Vi­si­bi­li­ty So­lu­tion

Kom­plet­ný zoz­nam si mô­že­te po­zrieť na ofi­ciál­nej strán­ke ma­ga­zí­nu De­ve­lop.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter