Inštalácie Windows 8 budú časom povýšené na Windows 8.1

Mic­ro­soft do­te­raz ak­tua­li­zo­val ope­rač­ný sys­tém Win­dows auto­ma­tic­ky pros­tred­níc­tvom Win­dows Up­da­te. V prí­pa­de Win­dows 8 však uro­bil zme­nu - ak­tua­li­zá­cia Win­dows 8.1 bo­la sí­ce pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 8 k dis­po­zí­cii za­dar­mo, no ak sa pre ňu roz­hod­li, mu­se­li si ju sa­mi stiah­nuť z Win­dows Sto­re. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia však ma­li prob­lém ak­tua­li­zá­ciu v ob­cho­de náj­sť ale­bo ju ap­li­ko­vať na svoj ope­rač­ný sys­tém.

No ďal­šia ak­tua­li­zá­cia Win­dows 8.1 Up­da­te 1 z ap­rí­la toh­to ro­ka už bo­la po­vin­ná a opäť ap­li­ko­va­ná auto­ma­tic­ky - bez nej sa to­tiž už nov­šie ak­tua­li­zá­cie ne­da­jú nain­šta­lo­vať. Keď­že pod­po­ra Win­dows 8 sa skon­čí dva ro­ky po vy­da­ní Win­dows 8.1, da­lo sa oča­ká­vať, že Mic­ro­soft pos­kyt­ne aj auto­ma­tic­kú ak­tua­li­zá­ciu na Win­dows 8.1.

Pr­vé­ho jú­la red­mon­dská spo­loč­nosť vy­da­la ak­tua­li­zá­ciu, kto­rá umož­ní pou­ží­va­te­ľom, aby auto­ma­tic­ky pros­tred­níc­tvom služ­by Win­dows Up­da­te preš­li z Win­dows RT na Win­dows RT 8.1.

Mož­no pred­pok­la­dať, že ob­dob­nej auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie sa doč­ka­jú aj pou­ží­va­te­lia za­ria­de­ní s pro­ce­sor­mi In­te­lu, kto­rá im umož­ní jed­no­duch­šie prejsť z Win­dows 8 na Win­dows 8.1. Pod­ľa pub­li­cis­tky Ma­ry Jo Fo­ley ide o pi­lot­ný prog­ram, v rám­ci kto­ré­ho sa na vy­bra­ných tr­hoch auto­ma­tic­ky nain­šta­lu­jú up­gra­dy na Win­dows 8.1 a Win­dows RT 8.1.

Zdroj: zdnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter