Microsoft zvýši firmám ceny za Office 365

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft in­for­mo­va­la, že plá­nu­je zvý­šiť ce­ny clou­do­vé­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­líč­ka Of­fi­ce 365 niek­to­rým pod­ni­ko­vým zá­kaz­ní­kom prib­liž­ne o 15 %. Či sa ich zvý­še­nie dot­kne ale­bo nie, zá­le­ží na po­do­be ich kon­trak­tu.

Zvý­še­nie ce­ny sa má tý­kať zá­kaz­ní­kov s ba­lík­mi (SKU) ra­du E, te­da E1, E3 a E4 plus zod­po­ve­da­jú­cich ba­líč­kov pre štát­ne in­šti­tú­cie. Zme­na sa má dot­knúť zá­kaz­ní­kov s kon­trak­tom En­terpri­se Ag­ree­ment, kto­rí ne­vyu­ží­va­jú Of­fi­ce Software As­su­ran­ce a všet­kých no­vých zá­kaz­ní­kov v rám­ci kon­trak­tu En­terpri­se Ag­ree­ment od 1. augus­ta 2014. Tí sa už na pô­vod­né ce­ny ne­bu­dú môcť ni­ja­ko dos­tať.

Zá­stup­co­via Mic­ro­sof­tu tvr­dia, že množ­stva exis­tu­jú­cich pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov sa te­da zvý­še­nie ne­dot­kne (ide ale len o tých, kto­rí vy­uží­va­jú En­terpri­se Ag­ree­ment s Of­fi­ce Software As­su­ran­ce) a pre nich zos­ta­nú ce­ny na rov­na­kej úrov­ni ako do­te­raz. Zvý­še­nie cien pre no­vých zá­kaz­ní­kov ne­bo­lo ni­ja­ko zdô­vod­ne­né. Ko­men­tá­to­ri ho­vo­ria naj­mä o tom, že Mic­ro­soft má v ob­las­ti clou­do­vých kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií sil­nú po­zí­ciu, a pre­to si mô­že zvý­še­nie cien do­vo­liť.

Zlep­še­nia v Out­look Web App

Mic­ro­soft ďa­lej sľú­bil, že do prog­ra­mu Out­look Web App pri­dá no­vú fun­kciu na spo­lup­rá­cu via­ce­rých osôb na do­ku­men­te (Do­cu­ment Colla­bo­ra­tion). Má ísť kon­krét­ne o to, aby viac pou­ží­va­te­ľov ma­lo mož­nosť pra­co­vať s príl­ohou v e-mai­le vrá­ta­ne jej ko­men­to­va­nia a edi­to­va­nia. Tá­to no­vá fun­kcia by sa ma­la pos­tup­ne zá­kaz­ní­kom sprís­tup­ňo­vať v tých­to dňoch.

Mies­to nut­nos­ti sťa­ho­vať príl­ohu, ro­biť do nej zme­ny, pre­me­no­vá­vať ju a zno­va ju prik­la­dať k e-mai­lu má ísť o no­vý a flexibil­ný spô­sob, ako s do­ku­men­tom v príl­ohe pra­co­vať. Tá­to fun­kcia by však ne­ma­la byť za­mie­ňa­ná s po­dob­ne po­me­no­va­nou fun­kciou Do­cu­ment Con­ver­sa­tion. Tá sa ob­ja­vi­la už mi­nu­lý me­siac a sprís­tup­ňu­je kon­ver­zá­cie z Yam­mer v špe­ciál­nom pa­ne­li v OneD­ri­ve a Sha­re­Point On­li­ne sú­bo­roch.

Fun­kcia Do­cu­ment Colla­bo­ra­tion pod­po­ru­je zob­ra­zo­va­nie sú­bo­rov Wor­du, Exce­lu, Power­Poin­tu a PDF a aj väč­ši­ny ty­pov ob­ráz­kov. Edi­tá­cia je však mož­ná len pri sú­bo­roch Wor­du, Exce­lu a Power­Poin­tu, kto­ré bo­li vy­tvo­re­né v Of­fi­ce 2007 a ​​nov­ších. Ďal­šie ty­py sú­bo­rov sú pri­da­né len na mož­nosť pre­hlia­da­nia.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter