Samsung predstavuje nové disky SSD s technológiou 3D V-NAND

Dis­ky 850 PRO sa vy­zna­ču­jú od­ol­nos­ťou, vý­ko­nom, ener­ge­tic­kou účin­nos­ťou a vy­ššou hus­to­tou zá­pi­su než dis­ky s kon­ven­čnou ar­chi­tek­tú­rou NAND.

Sam­sung Elec­tro­nics uvá­dza na trh pod ozna­če­ním 850 PRO no­vý rad dis­kov SSD s troj­roz­mer­nou (3D) ver­ti­kál­nou pa­mä­ťo­vou tech­no­ló­giou NAND (V-NAND) flash. Dis­ky Sam­sung 850 PRO, kto­ré bo­li pred­sta­ve­né na Sam­sung SSD Glo­bal Sum­mit 2014 v Sou­le, po­nú­ka­jú ka­pa­ci­tu až 1 TB a vy­so­kú spo­ľah­li­vosť.

Dis­ky 850 PRO za­lo­že­né na pa­ten­to­va­nej tech­no­ló­gii V-NAND sú ideál­ne na pou­ži­tie v high-end po­čí­ta­čoch a pra­cov­ných sta­ni­ciach. Tech­no­ló­gia Sam­sung V-NAND dis­po­nu­je vlas­tnou ver­ti­kál­nou štruk­tú­rou bu­niek a pred­sta­vu­je prie­lom v pre­ko­ná­va­ní ob­me­dze­ní hus­to­ty, kto­ré­mu v sú­čas­nos­ti če­lí ro­vin­ná ar­chi­tek­tú­ra NAND, pou­ží­va­ná v kon­ven­čných flash pa­mä­tiach. Disk tak zís­ka­va vý­znam­ne vy­ššiu rých­losť, spo­ľah­li­vosť a zlep­še­nú ener­ge­tic­kú účin­nosť.

Disk Sam­sung 850 PRO do­sa­hu­je naj­vyš­šiu úro­veň vý­ko­nu me­dzi dis­ka­mi SSD s roz­hra­ním SA­TA III (6 Gb/s). Je­ho sek­ven­čná rých­losť čí­ta­nia do­sa­hu­je až 550 MB/s a rých­losť zá­pi­su až 520 MB/s. Ná­hod­ný vý­kon čí­ta­nia je 100 000 IOPS a rých­losť zá­pi­su až 90 000 IOPS.

Disk po­nú­ka aj fun­kciu Dy­na­mic Ther­mal Guard, kto­rá pri pre­vádz­ke udr­žu­je tep­lo­tu oko­li­té­ho pros­tre­dia, a tak za­bra­ňu­je stra­te dát v dôs­led­ku pre­hria­tia.

Pod­ľa ana­lý­zy Gar­tner Fo­re­cast Ana­ly­sis: NAND, Worldwide, 1Q14 Up­da­te zo 4. ap­rí­la 2014 sa oča­ká­va, že glo­bál­ny trh dis­kov SSD sa rých­lo roz­ras­tie z 11,04 mld. do­lá­rov (tr­žby v ro­ku 2013) na prib­liž­ne 14,47 mld. do­lá­rov v ro­ku 2014 a 23,54 mld. do­lá­rov v ro­ku 2017.

Sam­sung 850 PRO bu­de k dis­po­zí­cii s úlož­nou ka­pa­ci­tou 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. Na slo­ven­skom tr­hu sa ob­ja­ví v dru­hej po­lo­vi­ci tre­tie­ho štvrťro­ka toh­to ro­ka za nas­le­du­jú­ce od­po­rú­ča­né ma­loob­chod­né ce­ny:

  • 128 GB - 129 € s DPH
  • 256 GB - 214 € s DPH
  • 512 GB - 419 € s DPH
  • 1 TB - 739 € s DPH

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter