iSkysoft PDF Editor – Jednoduchá úprava PDF súborov ala MS Office

iS­ky­soft PDF Edi­tor po­nú­ka po­mer­ne bo­ha­té fun­kcie v preh­ľad­nom pre­ve­de­ní. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie prog­ra­mu pri­po­mí­na ak­tuál­nu ver­ziu kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce. Sof­tvér umož­ňu­je up­ra­vo­vať text, vkla­dať ob­ráz­ky, ano­tá­cie a di­gi­tál­ne pod­pi­sy. Ne­chý­ba mož­nosť ochrá­niť sú­bor po­mo­cou hes­la.

ITN_tit_iskysoft_pdf_286.jpg

Prá­ca s PDF Edi­to­rom je veľ­mi jed­no­du­chá a in­tui­tív­na - pri­po­mí­na úp­ra­vu do­ku­men­tu v texto­vom edi­to­re, aj keď mož­nos­tí for­má­to­va­nia je o poz­na­nie me­nej. Za­ují­ma­vou fun­kciou je OCR, kto­rá do­ká­že roz­poz­nať nas­ke­no­va­ný do­ku­ment a ten pre­viesť do edi­to­va­teľ­nej po­do­by. Bo­hu­žiaľ, vy­uží­va­nie tej­to fun­kcie vy­ža­du­je kú­pu do­da­toč­né­ho mo­du­lu. Nej­de te­da o sú­časť prog­ra­mu.

iS­ky­soft PDF Edi­tor oce­ní­te aj pri úp­ra­ve väč­ších PDF sú­bo­rov. Ak pot­re­bu­je­te ulo­žiť iba vy­bra­né stra­ny, tie vy­tla­čí­te po­mo­cou vir­tuál­nej tla­čiar­ne a v iS­ky­soft PDF Edi­to­re v prí­pa­de pot­re­by up­ra­ví­te. Prog­ram mô­že­te pou­ží­vať v bez­plat­nej ver­zii, av­šak tá ob­me­dzu­je pou­ží­va­te­ľa na maximál­ne 5 stra­no­vý PDF do­ku­ment. Na kaž­dej stra­ne je tak­tiež ap­li­ko­va­ný vo­doz­nak.

ITN_1_iskysoft_pdf_1.JPG

Nás­troj umož­ňu­je aj kon­ver­ziu PDF sú­bo­ru na ob­rá­zok ale­bo do Wor­dov­ské­ho do­ku­men­tu. Pre­vod PDF - Word však ne­do­pa­dol vždy pod­ľa na­šich oča­ká­va­ní.

Zdroj: is­ky­soft.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter