Windows 8 a 8.1 strácajú trhový podiel, firmy ich nechcú

Ho­ci Mic­ro­soft do­ne­dáv­na ve­no­val mno­ho síl na za­trak­tív­ne­nie Win­dows 8, res­pek­tí­ve 8.1 pred kon­co­vý­mi pou­ží­va­teľ­mi a fir­ma­mi, ve­ci sa preň ne­vy­ví­ja­jú veľ­mi dob­re. Aj na­priek ma­sív­nej rek­lam­nej kam­pa­ni a vy­hlá­se­niu o nie­koľ­kých mi­lió­noch pre­da­ných li­cen­cií nie je o Win­dows 8 jed­no­du­cho zá­ujem.

Úpl­ne šo­ku­jú­ci­mi sa sta­li ak­tuál­ne čís­la zve­rej­ne­né spo­loč­nos­ťou Net Ap­pli­ca­tions, kto­ré uka­zu­jú, že me­dzi­me­sač­ne Win­dows 8.x stra­ti­li do­kon­ca jed­nu de­sa­ti­nu per­cen­tuál­ne­ho bo­du zo svoj­ho tr­ho­vé­ho po­die­lu. Nie­čo ta­ké bo­lo do­te­raz prak­tic­ky nep­red­sta­vi­teľ­né.

Trh uka­zu­je, o aký Win­dows je zá­ujem

Kým eš­te v má­ji 2014 ma­li Win­dows 8 a Win­dows 8.1 na sto­lo­vých PC a no­te­boo­koch po­diel 12,6 %, za jún to pod­ľa Net Ap­pli­ca­tions bo­lo už len 12,5 %. A to aj na­priek fak­tu, že na lac­nej­šie tab­le­ty Mic­ro­soft už ne­ja­ký čas po­nú­ka li­cen­ciu Win­dows 8.1 za­dar­mo. Do­kon­ca aj nie veľ­mi ob­ľú­be­ná Vista má v sú­čas­nos­ti väč­ší po­diel (12,8 %) než Win­dows 8.x, čo je pre Mic­ro­soft alar­mu­jú­ca sku­toč­nosť. Ve­ľa ko­men­tá­to­rov ho­vo­rí o tom, že s ďal­ším väč­ším ras­tom po­die­lu Win­dows 8 už ne­mož­no po­čí­tať a množ­stvo od­por­cov toh­to OS je vraj ta­ké veľ­ké, že ich ne­bu­de mož­né pres­ved­čiť, aby naň dob­ro­voľ­ne preš­li.

Ako je mož­né, že Win­dows 8 strá­ca svoj ​​tr­ho­vý po­diel, keď tak­mer kaž­dý po­čí­tač v ob­cho­de ho má pre­din­šta­lo­va­ný? Dô­vod je v kor­po­rát­nej sfé­re, pre­to­že fir­my vo veľ­kej mie­re od­mie­ta­jú po­čí­ta­če s Win­dows 8 a na­mies­to to­ho pri up­gra­doch vy­ža­du­jú os­ved­če­ný Win­dows 7. Na­vy­še no­vé PC v ob­cho­doch s pre­din­šta­lo­va­ným Win 8 na od­byt veľ­mi nej­dú. Vo vý­sled­ku te­da Win­dows 7 svoj ​​tr­ho­vý po­diel stá­le po­sil­ňu­je a v jú­ni bol nain­šta­lo­va­ný na 50,6 % po­čí­ta­čov. Ide o štvr­tý me­siac po se­be, keď Win­dows 7 za­ží­va rast.

Vzdal už Mic­ro­soft boj o Win­dows 8?

Mic­ro­soft si je si­tuácie s Win­dows 8 dob­re ve­do­mý, ale za­tiaľ žiad­ny z kro­kov, kto­rý uro­bil na je­ho za­trak­tív­ne­nie, ne­po­mo­hol ne­priaz­ni­vý trend zme­niť. Na­vy­še do vy­da­nia ďal­šej ma­jo­rit­nej ver­zie Win­dows chys­tá uvoľ­niť už len jed­nu väč­šiu ak­tua­li­zá­ciu Win­dows 8 (Up­da­te 2), kto­rá však údaj­ne ne­má pri­niesť žiad­ne vý­znam­né zme­ny. 

Pod­ľa všet­ké­ho sa te­da Mic­ro­soft už sús­tre­dí hlav­ne na no­vú ver­ziu Win­dows, vy­ví­ja­nú pod kó­do­vým náz­vom Thres­hold. Tá by pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií ma­la vy­jsť v ús­tre­ty opäť pou­ží­va­te­ľom tra­dič­ných des­kto­pov, na kto­rých má Win­dows sil­nú tra­dí­ciu, je však otáz­kou, aké zlep­še­nia mô­že Mic­ro­soft pri­niesť, aby pre­ko­nal ob­ľú­be­ný Win­dows 7.

Win­dows 8 nie je „no­vá Vista", je hor­ší

Pres­ton Grall z ame­ric­ké­ho Com­pu­terworldu v tej­to sú­vis­los­ti ho­vo­rí o tom, že „Win­dows 8.x sú pod­ľa všet­ké­ho naj­hor­ším ope­rač­ným sys­té­mom, aký Mic­ro­soft ke­dy uvie­dol na trh". Pre Mic­ro­soft je svo­jím spô­so­bom šťas­tie, že má stá­le na tr­hu ús­peš­ný Win­dows 7, kto­rý je pre fir­my je­di­ná lo­gic­ká al­ter­na­tí­va. Bez ne­ho by prak­tic­ky ne­ma­li na vý­ber. Je otáz­kou, ako sa si­tuácia vy­hro­tí po tom, čo sa pre­daj OEM ver­zií Win­dows 7 de­fi­ni­tív­ne skon­čí, k čo­mu má dôjsť ten­to rok v ok­tób­ri. 

Je to te­da po­dob­ná si­tuácia ako po uve­de­ní Vis­ty, pre­to­že aj pre ňu bol hlav­nou kon­ku­ren­ciou star­ší sys­tém Win­dows XP. Ani ten po skon­če­ní pod­po­ry vo svo­jom tr­ho­vom po­die­le príl­iš nek­le­sá a je pod­ľa Net Ap­pli­ca­tions stá­le nain­šta­lo­va­ný na viac než štvr­ti­ne všet­kých PC. Sna­ha Mic­ro­sof­tu pou­ží­va­te­ľov vy­stra­šiť mož­ný­mi bez­peč­nos­tný­mi ri­zi­ka­mi zjav­ne ne­vyš­la a na­po­kon ani bez­peč­nos­tné agen­tú­ry neh­lá­sia žiad­ne zvý­še­né množ­stvo in­ci­den­tov spo­je­ných s Win­dows XP.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter