Astell&Kern: prehrávač hudby do vrecka pre audiofilov s cenovkou, ktorá vás posadí na zadok

Niet po­chýb o tom, že do­pyt po mo­der­ných pre­nos­ných mul­ti­me­diál­nych preh­rá­va­čoch sa už pre­hu­pol cez svoj ze­nit. Na tr­hu je množ­stvo za­ria­de­ní umož­ňu­jú­cich preh­rá­vať aj bez­stra­to­vé for­má­ty FLAC a DSD a ich ce­no­vé roz­pä­tie je veľ­mi ši­ro­ké. K dis­po­zí­cii je ve­ľa kva­lit­ných za­ria­de­ní s mno­hý­mi fun­kcia­mi, tak­že pri uve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu už len má­lo­ke­dy hí­ka­me od údi­vu.

No mož­no ta­ký­to efekt vy­vo­lá­va no­vý pro­dukt jed­né­ho z naj­výz­nam­nej­ších vý­rob­cov v tej­to ob­las­ti As­tell&Kern. Už audio­preh­rá­vač AK120, vy­da­ný vla­ni, vy­tŕčal z ra­du, a to nie­len ce­nou 1299 do­lá­rov, kto­rá je op­ro­ti bež­ným 300-do­lá­ro­vým preh­rá­va­čom priam as­tro­no­mic­ká, ale aj svo­ji­mi kva­li­ta­mi. No ak­tuál­ny mo­del AK240 ho s preh­ľa­dom pre­ko­ná­va, a to aj ce­nou, kto­rá je v tom­to prí­pa­de tak­mer dvoj­ná­sob­ná - 2500 do­lá­rov.

ITN_tit_astell_kern_ak240.jpg

Je te­da jas­né, že nej­de o ni­ja­ký low-end preh­rá­vač. No­vin­kou AK240 op­ro­ti pô­vod­né­mu mo­de­lu AK120 je pod­po­ra sie­tí a lep­šie pou­ži­teľ­ný Blue­tooth. Vý­ho­dou sie­ťo­vej pod­po­ry je to, že mô­že­te vy­chut­ná­vať te­ra­baj­ty hud­by z váš­ho server­a NAS bez pot­re­by jej uk­la­da­nia do pa­mä­te preh­rá­va­ča. Inter­ná pa­mäť preh­rá­va­ča má ka­pa­ci­tu 256 GB, no mož­no ju eš­te roz­ší­riť, k dis­po­zí­cii je to­tiž aj slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty mic­roSD (128 GB).

AK240 má je­di­neč­ný di­zajn, ľah­ko sa dr­ží v ru­ke a má jed­no­du­ché pou­ži­tie. Vý­rob­ca ne­za­bú­da na har­dvé­ro­vé tla­čid­lá na bo­ku na po­hyb v sklad­bách, náv­rat späť a za­sta­ve­nie preh­rá­va­nia. Vý­bor­né je aj gra­fic­ké pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Poch­va­lu si za­slú­ži aj 3,31-pal­co­vý WVGA (480 × 800) do­ty­ko­vý dis­plej AMO­LED, po­nú­ka­jú­ci množ­stvo in­for­má­cií, kto­ré sú jas­ne zob­ra­ze­né. Za zmien­ku sto­jí aj ma­lý sen­zor umies­tne­ný v stre­de pod dis­ple­jom, kto­ré­ho stla­če­ním sa dos­ta­ne­te na úvod­nú ob­ra­zov­ku. Je to ove­ľa po­hodl­nej­šie ako mno­ho­ná­sob­né stlá­ča­nie tla­čid­la Späť na iných za­ria­de­niach.

ITN_ak240.jpg

D/A pre­vod­ník Cirrus Lo­gic CS4398 s je­ho exklu­zív­nym či­pom XMOS umož­ní na­tív­nu pod­po­ru DSD (2,8 a 5,6 MHz) a zvlád­ne pre­vod jed­no­bi­to­vé­ho sig­ná­lu DSD do ana­ló­go­vej po­do­by. Asi ťaž­ko by ste naš­li zvu­ko­vý for­mát, kto­rý by AK240 ne­do­ká­zal preh­rať. Vďa­ka no­vé­mu fir­mvé­ru zvlád­ne 24-bit./384 kHz sú­bo­ry, ale, sa­moz­rej­me, aj MP3 a iné stra­to­vé kom­pri­mo­va­né ty­py sú­bo­rov, ak na tom tr­vá­te. Sú­bo­ry sa z po­čí­ta­ča pre­ná­ša­jú cez pro­to­kol MTP a tro­chu kom­pli­ko­va­nej­šie cez Wi-Fi.

Fir­mvér umož­ňu­je aj gap­less preh­rá­va­nie, pri kto­rom nev­zni­ka­jú od­ml­ky pre pre­cho­de zo sklad­by na sklad­bu. Vsta­va­ný Li-Pol aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 3250 mAh vy­dr­ží asi na 9 ho­dín rep­ro­duk­cie hud­by, na­bí­jať ho mô­že­te aj po­čas preh­rá­va­nia. AK240 mô­že­te pou­žiť aj ako zvu­ko­vú kar­tu USB a zvý­šiť tak kva­li­tu zvu­ku váš­ho no­te­boo­ku či sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča, prí­pad­ne ako S/PDIF exter­ný pre­vod­ník DAC.

Preh­rá­vač As­tell&Kern AK240 je ur­če­ný ľu­ďom, kto­rí ne­ma­jú hl­bo­ko do vrec­ka, z hľa­dis­ka prak­tic­ké­ho úžit­ku však ide o dob­rú in­ves­tí­ciu.

Zdroj: en­joyt­he­mu­sic.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter