HP sa chce vrátiť na pole herných notebookov

Eš­te v ro­ku 2006 od­kú­pi­la spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard znač­ku luxus­ných her­ných po­čí­ta­čov Voo­dooPC, ale čos­ko­ro na­to sa prá­ve z toh­to tr­hu stiah­li. Do­te­raz sa prak­tic­ky pod znač­kou Voo­dooPC uvied­li na trh az­da len dve za­ria­de­nia, a to vý­kon­né her­né PC HP Blac­kbird a En­vy 133. Si­tuácia sa vy­vi­nu­la tak, že za­kla­da­teľ znač­ky Voo­doo Ra­hul Sood v ro­ku 2010 opus­til HP, keď sa znač­ky úpl­ne vzda­lo.

Te­raz sa však zdá, že by sa spo­loč­nosť HP ra­da vrá­ti­la na trh vý­kon­ných her­ných no­te­boo­kov, kde by kon­ku­ro­va­la naj­zvuč­nej­ším znač­kám, ako je nap­rík­lad Alienware. Ev­leaks priš­li s dvo­ma fot­ka­mi no­vých her­ných no­te­boo­kov od HP, kto­ré by sa ma­li na trh dos­tať nes­kôr v tom­to ro­ku. Nie je však zná­me, či po­ne­sú znač­ku Voo­dooPC ale­bo Voo­dooD­NA. No­vin­ky by ma­li byť pos­ta­ve­né na CPU In­tel Co­re i7-4712MQ a GPU nVi­dia Ge­For­ce GTX 860m. Rep­ro­duk­to­ry Beats Audio sú umies­tne­né po ok­ra­joch klá­ves­ni­ce a ta­kis­to by ma­li byť vy­ba­ve­né os­vet­le­ním, kto­ré si mô­že­te kon­fi­gu­ro­vať pri­da­ným sof­tvé­rom.

Naj­väč­ším prob­lé­mom HP však bu­de fakt, že sku­toč­ne na po­li her­ných za­ria­de­ní už dl­ho ne­fun­gu­je, a tak ne­bu­de jed­no­du­ché pre­dá­vať nie­čo, v čom nie je zná­me.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter