CoreOS: prelomový Linux rieši tradičné problémy rozsiahlej IT infraštruktúry

Rôz­ne li­nuxové dis­tri­bú­cie sú už dl­hší čas v cen­tre zá­uj­mu pre­vádz­ko­va­te­ľov dá­to­vých cen­tier a pos­ky­to­va­te­ľov clou­do­vých slu­žieb. No Co­reOS je už od zá­kla­du navr­hnu­tý pria­mo na ta­ké­to vy­uži­tie a pri­ná­ša nie­koľ­ko no­vi­niek, kto­ré ho od exis­tu­jú­cich rie­še­ní vý­raz­ne od­li­šu­jú.

Na roz­diel od Ubun­tu, Cen­tOS, Red Hat En­terpri­se Li­nux ale­bo SU­SE Li­nux En­terpri­se Server­a je Co­reOS pria­mo ur­če­ný na na­sa­de­nie na stov­ky či ti­sí­ce server­ov sú­čas­ne a na čo naj­jed­no­duch­šie spra­vo­va­nie ta­ké­ho­to roz­sia­hle­ho pros­tre­dia.

Čím je Co­reOS od­liš­ný a špe­ci­fic­ký?

Vý­voj toh­to sys­té­mu tr­val dva ro­ky a pa­ra­doxné je, že ne­vy­chá­dza zo žiad­nej tra­dič­nej li­nuxovej dis­tri­bú­cie, ale je za­lo­že­ný na Chro­me OS od Goog­lu. Dô­vod je jas­ný, Co­reOS je di­zaj­no­va­ný ako od­ľah­če­ný sys­tém a má spot­re­bo­vať na na­boo­to­va­nie len 114 MB pa­mä­te, čo je prib­liž­ne o 40 % me­nej, ako je prie­mer pri li­nuxových server­och.

Od­ľah­če­né vy­ho­to­ve­nie je kom­bi­no­va­né s nás­troj­mi na na­sa­de­nie na mno­hých stro­joch sú­čas­ne a všet­ko je prip­ra­ve­né tak, aby sa ope­rač­ný sys­tém dal čo naj­ľah­šie spre­vádz­ko­vať tak na fy­zic­kej, ako aj na vir­tua­li­zo­va­nej infra­štruk­tú­re bez oh­ľa­du na jej roz­sah. Na zdie­ľa­nie sys­té­mo­vých zdro­jov ap­li­ká­cia­mi sa vy­uží­va­jú kon­taj­ne­ry Doc­ke­ra, kto­rý umož­ňu­je ove­ľa efek­tív­nej­šie zdie­ľa­nie zdro­jov, než je to pri kla­sic­kých hyper­ví­zo­roch. Kon­taj­ne­ry s ap­li­ká­cia­mi ma­jú byť schop­né boo­to­vať rá­do­vo v mi­li­se­kun­dách, čo má umož­niť vy­tvo­re­nie veľ­mi flexibil­né­ho a vy­so­ko res­pon­zív­ne­ho pros­tre­dia.

Ta­kis­to s oh­ľa­dom na na­sa­de­nie na mno­hých stro­joch fun­gu­je pro­ces ak­tua­li­zá­cie ap­li­ká­cií a ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ne­sie ná­zov Fas­tPath a kaž­dý sys­tém je ak­tua­li­zo­va­ný ako ce­lok na­mies­to tra­dič­né­ho prís­tu­pu ba­lí­ček po ba­líč­ku. Z toh­to dô­vo­du nie je v Co­reOS ob­siah­nu­tý žiad­ny tra­dič­ný nás­troj na ak­tua­li­zá­ciu ba­líč­kov, ako je apt ale­bo yum. Na­mies­to to­ho je tu prog­ram Co­reUp­da­te, kto­rý z jed­né­ho mies­ta umož­ní ak­tua­li­zo­vať tak jed­not­li­vé server­y, ako aj klas­tre a ce­lé dá­to­vé cen­trá sú­čas­ne.

Co­reOS je vhod­ný aj na vy­uži­tie v klas­troch a kla­die dô­raz na jed­no­du­chosť ag­re­gá­cie sys­té­mo­vých zdro­jov do jed­né­ho poo­lu. Služ­by sú po­tom pre­vádz­ko­va­né na ce­lom klas­tri ako na cel­ku a sú roz­de­ľo­va­né auto­ma­tic­ky me­dzi jed­not­li­vé stro­je.

Pri­ne­sie Co­reOS re­vo­lú­ciu do dá­to­vých cen­tier?

Pod­ľa or­ga­ni­zá­cie KPCB, kto­rá Co­reOS za­stre­šu­je, je ten­to ope­rač­ný sys­tém pre­lo­mo­vý a rie­ši tra­dič­né prob­lé­my roz­sia­hlej IT infra­štruk­tú­ry, keď umož­ňu­je stá­le rov­na­kú sprá­vu a ak­tua­li­zá­cie bez oh­ľa­du na to, koľ­ko stro­jov je v infra­štruk­tú­re ob­siah­nu­tých.

Co­reOS je dos­tup­ný vo for­me Li­nux-as-a-Servic­e a mož­no si stiah­nuť je­ho kó­dy, kto­ré sú ší­re­né pod li­cen­cia­mi GPLv2 a Apa­che 2.0 a pou­žiť ich na vlas­tnom har­dvé­ri. Sa­moz­rej­me, ide o pr­vú fi­nál­nu ver­ziu, kto­rá bu­de eš­te v mno­hých oh­ľa­doch su­ro­vá a bu­de mož­no do­zrie­vať nie­koľ­ko ďal­ších ro­kov. Všet­ko bu­de zá­le­žať na zá­uj­me fi­riem a aj na fi­nan­čnej pod­po­re, kto­ré sa jej vý­vo­ju dos­ta­ne. 

Pod­ľa ana­ly­ti­kov sa tak vý­rob­co­via tra­dič­ných dis­tri­bú­cií za­tiaľ kon­ku­ren­cie ne­mu­sia obá­vať a až nas­le­du­jú­ce ro­ky uká­žu, či si Co­reOS do­ká­zal pre­bo­jo­vať svo­ju ces­tu k zá­kaz­ní­kom a či sa sta­ne in­špi­rá­ciou na ďal­šie pro­jek­ty.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter