Asus v septembri uvedie na trh lacné smart hodinky

Taiwan­ská spo­loč­nosť Asus už dáv­nej­šie ozná­mi­la zá­mer uviesť eš­te v tom­to ro­ku na trh vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Pod­rob­nos­ti o nich však ne­bo­li zná­me. Te­raz sa server­u Tech­Crunch po­da­ri­lo zís­kať nie­koľ­ko de­tai­lov.

Ho­din­ky bu­dú ob­sa­ho­vať An­droid Wear, dis­plej AMO­LED a na trh by sa ma­li dos­tať už v sep­tem­bri za ce­nu niž­šiu, ako ma­jú ak­tuál­ne dos­tup­né po­dob­né za­ria­de­nia od LG a Sam­sun­gu. Ma­la by sa po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 99 až 149 do­lá­rov.

Asus vy­ne­chal mož­nosť pred­sta­viť svo­je ho­din­ky na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Goog­lu, ako to uro­bi­li je­ho kon­ku­ren­ti LG, Mo­to­ro­la a Sam­sung. Nech­cel sa však vraj unáh­liť ako spo­loč­nosť LG, kto­rá pre ne­dos­ta­tok ča­su nes­tih­la do svoj­ho pro­duk­tu in­teg­ro­vať me­rač sr­dco­vé­ho te­pu.

Asus uva­žo­val o tom, že vy­uži­je ov­lá­da­nie ges­ta­mi, čo je pri ta­kých­to ma­lých za­ria­de­niach vý­hod­nej­šie, ale to bo­lo eš­te pred uve­de­ním An­droid Wear. Je te­da mož­né, že chys­tá aj ďal­ší mo­del s ta­kým­to ov­lá­da­ním.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter