Recenzia Samsung GALAXY Note 10.1 – 2014 Edition: technologická špička a prémiová výbava

GA­LAXY No­te 10.1 - 2014 Edi­tion pat­rí me­dzi tech­no­lo­gic­kú špič­ku a vy­ššej ce­ne zod­po­ve­dá pré­mio­vá vý­ba­va. Na dis­plej s roz­lí­še­ním 2560 × 1600 si veľ­mi rých­lo zvyk­ne­te a to pla­tí aj pre os­tat­né vlas­tnos­ti tab­le­tu. Štvor­jad­ro­vý pro­ces Exynos s frek­ven­ciou 2,3 GHz a 3 GB RAM za­bez­pe­ču­jú vý­bor­ný vý­kon, kto­rý vy­uži­je­te nie­len pri hrách.

Z ča­su na čas však ne­bo­li reak­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu do­ko­na­lé. Tre­ba do­dať, že An­droid je v po­ňa­tí Sam­sun­gu úpl­ne iný, ako ho poz­ná­te z kon­ku­ren­čných za­ria­de­ní. Sam­sung pria­mo do zá­klad­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia in­teg­ro­val ap­li­ká­ciu Flip­board, na jed­not­li­vé ob­ra­zov­ky umies­tnil via­ce­ré wid­ge­ty vrá­ta­ne svo­jich slu­žieb Sam­sung Apps a Sam­sung Hub. Ne­chý­ba ani boč­ný pa­nel s rých­lym prís­tu­pom k ap­li­ká­ciám. 

samsung_GALAXY_Note_10.1 .jpg

Po­mo­cou ne­ho si mô­že­te spus­tiť až dve ap­li­ká­cie, kto­ré bu­dú na ob­ra­zov­ke zob­ra­ze­né sú­bež­ne ved­ľa se­ba v sa­mos­tat­ných ok­nách. Sam­sung zme­nil aj nas­ta­ve­nia, kto­ré ma­jú iný di­zajn a sú roz­de­le­né do via­ce­rých zá­lo­žiek. Ne­chý­ba­jú ani tech­no­ló­gie, ako je in­te­li­gen­tné sle­do­va­nie očí - ka­me­ra sle­du­je va­še oči, a ak sa po­ze­rá­te na ob­ra­zov­ku, tá os­ta­ne ak­tív­na aj po up­ly­nu­tí sta­no­vé­ho ča­so­vé­ho inter­va­lu. Sa­moz­rej­mé je do­ty­ko­vé pe­ro S Pen, kto­ré sa na­chá­dza v zá­klad­nej vý­ba­ve. Prá­ve sty­lus je je­den z hlav­ných dô­vo­dov, pre­čo si kú­piť prá­ve GA­LAXY No­te 10.1.

Tab­let nie je do­ko­na­lý, chy­by sa však hľa­da­jú veľ­mi ťaž­ko. V po­rov­na­ní s te­le­fó­nom Sam­sung Ga­laxy No­te 3 chý­ba port USB 3.0, kto­rý by umož­nil aj rých­lej­šie na­bí­ja­nie. Tab­let má vo vý­ba­ve iba USB 2.0. Obe za­ria­de­nia sú si však po­dob­né z hľa­dis­ka di­zaj­nu. Chr­bát tab­le­tu pok­rý­va ma­te­riál, kto­rý pri­po­mí­na ko­žu a po­hodl­ne sa dr­ží v ru­ke.


Hod­no­te­nie

No­te 10.1 - 2014 Edi­tion už na pr­vý poh­ľad pô­so­bí pré­mio­vým doj­mom. Tab­let kom­bi­nu­je špič­ko­vé tech­no­ló­gie a po­nú­ka aj pod­po­ru S Pen. V tom­to sme­re je je­ho ov­lá­da­nie to­tož­né s Ga­laxy No­te 3 vrá­ta­ne rôz­nych gest, kto­ré sú ozna­čo­va­né ako fun­kcia Air Com­mand. Vý­bor­ný do­jem ka­zí iba slab­šia vý­drž ba­té­rie.

vý­kon
pe­ro S Pen
roz­lí­še­nie a kva­li­ta dis­ple­ja
fun­kcie nad­stav­by TouchWiz
TouchWiz ne­mu­sí kaž­dé­mu vy­ho­vo­vať
vý­drž ba­té­rie

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Mo­del

Sam­sung GA­LAXY No­te 10.1 - 2014 Edi­tion

Vý­rob­ca

Sam­sung

Veľ­kosť a typ dis­ple­ja

10,1", WQXGA, IPS

Roz­lí­še­nie

2560 × 1600

Ope­rač­ný sys­tém

An­droid 4.3

Pro­ce­sor

Exynos, 2,3 GHz, štvor­jad­ro

RAM

3 GB

Inter­ná pa­mäť

32 GB / 25,61 GB

HDMI

Nie

Blue­tooth

Áno

Por­ty

mic­ro USB, mic­roSD, SIM

Di­gi­tál­na ka­me­ra

Za­dná, 8 Mpix, pred­ná, 2 Mpix

Udá­va­ná vý­drž ba­té­rie [h]

9

Roz­me­ry (v × š × h) [mm]

243,1 × 171,4 × 7,9

Hmot­nosť [kg]

0,547

Benchmar­ky

Quad­rant Stan­dard

22237

Pro­ce­sor

82147

Pa­mäť

17584

I/O

8658

2D

500

3D

2295

Mo­bi­leXPRT 2013

298

Per­for­man­ce Tests

210

User Expe­rien­ce Tests

88

Test vý­dr­že ba­té­rie

5h 15min

Ce­na

291,00 Eur s DPH (242,50 Eur bez DPH)

Pre­daj

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter