Spôsobí Android Wear revolúciu ako iPad?

Goog­le mi­nu­lý týž­deň na svo­jej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil no­vý ope­rač­ný sys­tém ur­če­ný pre in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Po­da­rí sa ame­ric­kej spo­loč­nos­ti rov­na­ká re­vo­lú­cia, akú na­pos­le­dy spô­so­bil App­le so svo­jím iPa­dom?

Je to ška­re­dé; má­me smar­tfó­ny, tak­že to ne­pot­re­bu­je­me; ne­mož­no to čí­tať na sl­nku; je to príl­iš dra­hé - ta­ké bo­li slo­vá exper­tov po pred­sta­ve­ní pr­vé­ho iPa­du pred štyr­mi rok­mi. Exper­ti sa však mý­li­li, a to z dvoch dô­vo­dov: 1. väč­ši­na z nich si za­ria­de­nie naj­prv ne­vys­kú­ša­la a 2. chý­bal im šir­ší poh­ľad, ne­do­ká­za­li si pred­sta­viť, ako iPad a je­ho prin­cíp dis­tri­bú­cie hud­by zme­ní dneš­ný svet.

Mi­nu­lý týž­deň Goog­le na svo­jej kon­fe­ren­cii I/O za­dar­mo roz­dá­val za­ria­de­nia s no­vým ope­rač­ným sys­té­mom An­droid Wear a exper­ti sa už sťa­žu­jú rov­na­ko ako vte­dy pred štyr­mi rok­mi pri iPa­de. Pod­ľa niek­to­rých ana­ly­ti­kov sa však z An­droid Wear sta­ne vý­znam­ný kul­túr­ny fe­no­mén, kto­ré­ho hlav­nou de­ví­zou bu­de to, že nie je „prepl­ne­ný" zby­toč­ný­mi fun­kcia­mi.

Rov­na­ko ako pri iPa­de aj pri pou­ží­va­ní za­ria­de­ní s An­droid Wear má­te po­cit nie­čo­ho úpl­ne no­vé­ho - nie­čo­ho, čo ste si za­tiaľ len ťaž­ko do­ká­za­li pred­sta­viť. Aby ste ča­ru An­droid Wear po­ro­zu­me­li, mu­sí­te ho (rov­na­ko ako iPad) skú­siť. Áno, no­vý OS ob­sa­hu­je chy­by a nie je eš­te úpl­ne vhod­ný na roz­ší­re­nie me­dzi kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. No ho­din­ky s An­droid Wear sú vô­bec pr­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky, kto­ré prek­ro­či­li hra­ni­cu me­dzi zlým a skve­lým, pre­to­že sú vô­bec pr­vý­mi, kto­ré neob­sa­hu­jú iko­ny, me­nu, wid­ge­ty a ob­ráz­ky zo smar­tfó­nu, kto­ré sa na ma­lý dis­plej ho­di­niek jed­no­du­cho ne­ho­di­li.

Ho­din­ky LG G, kto­ré ma­li na Goog­le I/O asi naj­väč­šie pub­li­kum, zob­ra­zu­jú ozná­me­nia tak, aby pou­ží­va­te­ľa ne­ru­ši­li. Zá­päs­tie je jed­no­du­cho per­fek­tné mies­to na zob­ra­zo­va­nie upo­zor­ne­ní, spúš­ťa­nie hla­so­vých po­ve­lov a zob­ra­zo­va­nie zá­lo­žiek Goog­le Now. Po­do­be ako pri iPa­de je pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie veľ­mi prí­ve­ti­vé - zis­tí­te, o čom ho­vo­rím, až si to vy­skú­ša­te," uvie­dol Mi­ke El­gan z ame­ric­ké­ho Com­pu­terworldu, kto­rý dos­tal na Goog­le I/O ho­din­ky na za­po­ži­ča­nie. Naj­väč­šie plus An­droid Wear je Goog­le Now, čo je veľ­mi za­ují­ma­vá služ­ba, kto­rá si však až do­te­raz ne­naš­la veľ­mi ši­ro­kú pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu.

Na in­te­li­gen­tných ho­din­kách na roz­diel od tab­le­tu ale­bo smar­tfó­nu ne­mu­sí­te spúš­ťať špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu Goog­le Now - služ­ba je za­pnu­tá stá­le a zob­ra­zu­je in­for­má­cie, kto­ré by vás moh­li za­ují­mať. Keď som si LG G dru­hý deň rá­no po pr­výk­rát na­sa­dil, ih­neď mi zob­ra­zi­li in­for­má­cie o po­ča­sí. Keď som to­to ozná­me­nie od­strá­nil, zob­ra­zi­la sa mi in­for­má­cie o tom, že môj naj­lep­ší ka­ma­rát má na­ro­de­ni­ny. Nás­led­ne som dos­tal in­for­má­cie o pr­vej plá­no­va­nej schôdz­ke," do­dá­va El­gan s tým, že An­droid Wear spô­so­bí re­vo­lú­ciu v ob­las­ti in­te­li­gen­tných ho­di­niek a (rov­na­ko ako iPad) zme­ní náš kaž­do­den­ný ži­vot tak, ako sme ho do­te­raz poz­na­li.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter