iSkysoft Video Converter Ultimate – konverzia videa rýchlo a jednoducho

Bež­ní pou­ží­va­te­ľia chcú väč­ši­nou nás­tro­je, kto­ré kom­bi­nu­jú všet­ky naj­pou­ží­va­nej­šie fun­kcie v jed­nom ba­le­ní. Tie­to nás­tro­je sú však ob­vyk­le pla­te­né. My sme tes­to­va­li prog­ram iS­ky­soft Vi­deo Con­ver­ter Ul­ti­ma­te.

Ten kom­bi­nu­je šty­ri zá­klad­né fun­kcie. Vi­deá vám preh­rá, stiah­ne, skon­ver­tu­je aj na­pá­li. Pre kaž­dú z tých­to fun­kcií náj­de­te na inter­ne­te al­ter­na­tí­vu - sa­mos­tat­ný nás­troj, kto­rý po­nú­ka viac fun­kcií a mno­hok­rát je dos­tup­ný ako freeware. Pre nie­ko­ho, kto hľa­dá all-in-one rie­še­nie je iS­ky­soft Vi­deo Con­ver­ter Ul­ti­ma­te dob­rá voľ­ba a naj­mä čo sa kon­ver­zie sú­bo­rov tý­ka, si pl­ní svo­ju úlo­hu veľ­mi dob­re.

Kon­ver­to­vať mô­že­te DVD dis­ky, ISO a IFO ob­ra­zy ale­bo ho­ca­ké mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry. Prog­ram pod­po­ru­je veľ­ké spek­trum for­má­tov a ko­de­kov a to z hľa­dis­ka vstup­ných sú­bo­rov aj mož­nos­ti kon­ver­zie. Kom­plet­ný zoz­nam náj­de­te na ofi­ciál­nych strán­kach. Pre jed­no­duch­šiu prá­cu s prog­ra­mom si mô­žu pou­ží­va­te­lia vo­liť vý­stup­ný sú­bor pod­ľa za­ria­de­nia.

Sa­moz­rej­me ne­chý­ba mož­nosť de­fi­no­vať kon­krét­ny for­mát a pou­ži­tý ko­dek, up­ra­viť roz­lí­še­nie a ur­čiť dá­to­vý tok. Jed­no­du­chý edi­tor v prog­ra­me vám umož­ní vi­deo ore­zať, pri­dať ti­tul­ky ale­bo ap­li­ko­vať ne­ja­ký efekt a fil­ter. Vy­tvo­rí­te si aj DVD me­nu.

Trial ver­zia je ob­me­dze­ná dĺžkou kon­ver­to­va­né­ho vi­dea a vo­doz­na­kom iS­ky­soft. Úpl­ná ver­zia umož­ňu­je rých­lej­šiu kon­ver­ziu a umož­ní sťa­ho­vať vi­dea z viac ako 100 rôz­nych por­tá­lov. Prog­ram Free Vi­deo Downloa­der od to­ho is­té­ho vý­rob­cu po­nú­ka v tom­to sme­re preh­ľad­nej­šie roz­hra­nie.

iS­ky­soft Vi­deo Con­ver­ter Ul­ti­ma­te ro­bí pres­ne to, čo by ste od ta­ké­ho­to prog­ra­mu ča­ka­li. Sof­tvér fun­gu­je spo­ľah­li­vo a po­nú­ka dos­ta­tok mož­nos­tí a fun­kcií.

iskysoft_video_1.jpg

Zdroj: is­ky­soft.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter