Špeciálny náramok Myo, ktorý má priniesť revolučný spôsob ovládania, ide do predaja.

Myo vy­uží­va elek­tro­myog­ra­fiu - me­ria elek­tric­ké im­pul­zy, kto­ré vzni­ka­jú pri po­hy­be sva­lov. Za­ria­de­nie tie­to im­pul­zy spra­cu­je a pre­me­ní ich do for­my pou­ží­va­teľ­ských prí­ka­zov.

Vý­vo­já­ri uro­bi­li v prie­be­hu pos­led­ných 18 me­sia­cov via­ce­ro di­zaj­no­vých zmien - za­ria­de­nie je o 25% ľah­šie (vá­ži 93 gra­mov) a o 50% ten­šie. Vy­uží­va aj up­ra­ve­ný di­zajn pre po­hodl­nej­šie no­se­nie a má dve LED di­ódy. Ná­ra­mok mal byť pô­vod­ne vy­ro­be­ný z me­de, vo fi­ná­le ho však tvo­rí nehr­dza­vá oceľ.

Vý­rob­ca prip­ra­vu­je SDK, vďa­ka kto­ré­mu by moh­lo vznik­núť množ­stvo ap­li­ká­cií tre­tích strán. Za­ují­ma­vé je aj pre­po­je­nie s tech­no­ló­gia­mi vir­tuál­nej reali­ty.

Myo by sa mal za­čať pre­dá­vať v sep­tem­bri. Ná­ra­mok si mô­žu zá­ujem­co­via pre­dob­jed­nať za 149 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter