Hry zadarmo prinášajú tvorcom veľké zisky vďaka in-app nákupom

Her­né ap­li­ká­cie za­dar­mo a v štý­le Freemium pa­ra­doxne zna­me­na­jú pre vý­vo­já­rov ob­rov­ský zdroj príj­mov. Na­vy­še bez­plat­né ap­li­ká­cie ge­ne­ru­jú aj väč­ši­nu príj­mov ob­cho­du Goog­le Play. Po­čet ap­li­ká­cií v ob­cho­de Goog­lu sa blí­ži k čís­lu 1,5 mi­lió­na a príj­my ob­cho­du sa v mi­nu­lom ro­ku zdvoj­ná­so­bi­li.

Ob­chod­ný mo­del bez­plat­ných hier je ta­ký, že ľu­dia si sí­ce stiah­nu hru za­dar­mo, ale ak chcú svo­ju her­nú pos­ta­vu zdo­ko­na­liť ale­bo napr. za­ob­sta­rať si rých­lej­šie auto, mu­sia si zlep­še­nie kú­piť za sku­toč­né pe­nia­ze. Spo­čiat­ku bo­li mik­rot­ran­sak­cie ur­če­né pre mo­bil­né hra­nie, no v sú­čas­nos­ti sa čo­raz čas­tej­šie up­lat­ňu­jú aj v úpl­ných ver­ziách hier.

V ob­las­ti vý­dav­kov na in-app ná­ku­py s veľ­kým nás­ko­kom ve­die Ja­pon­sko, nas­le­du­jú ho USA a Juž­ná Kó­rea. Hry tvo­ria v sú­čas­nos­ti 40 % stiah­nu­teľ­ných ap­li­ká­cií v Play Sto­re, ale ge­ne­ru­jú 90 % všet­kých príj­mov z An­droi­du a až 98 % príj­mov ob­cho­du Goog­lu. Veľ­mi po­dob­ný po­diel do­sa­hu­jú zrej­me aj v App­le App Sto­re.

Ob­chod­ný mo­del Freemium si naj­viac os­vo­ji­li ázij­ské tr­hy, in­de ta­ké­to ná­ku­py nie sú na­toľ­ko roz­ší­re­né, no vša­de ma­jú vzos­tup­nú ten­den­ciu.

Zdroj: kit­gu­ru.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter