Android má problém: Až priveľa sporivých používateľov

Na kon­fe­ren­cii Goog­le I/O, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la mi­nu­lý týž­deň, bo­li zve­rej­ne­né niek­to­ré no­vé dá­ta oh­ľa­dom pou­ží­va­te­ľov An­droi­du. Ide o čís­la, kto­ré uka­zu­jú na za­ují­ma­vý trend oh­ľa­dom ocho­ty ma­ji­te­ľov prís­tro­jov s An­droi­dom ut­rá­cať pe­nia­ze za pla­te­né ap­li­ká­cie.

An­droid vs. iOS

An­droid má v sú­čas­nos­ti pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu po­čí­ta­jú­cu prib­liž­ne mi­liar­du ľu­dí (nie sú v nej za­po­čí­ta­ní pou­ží­va­te­lia z Čí­ny a ma­ji­te­lia prís­tro­jov Kind­le Fi­re) a pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií sa za pre­da­né ap­li­ká­cie vy­pla­ti­lo vý­vo­já­rom za up­ly­nu­lý rok do­ved­na 5 mi­liárd do­lá­rov. Na pr­vý poh­ľad to ne­vy­ze­rá zle, ale sta­čí len po­rov­nať čís­la s Ap­plom a roz­diel je hneď zrej­mý.

Kým App­le má zhru­ba 470 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov (ide o údaj z mar­ca 2014, je mož­né, že te­raz to bu­de o nie­čo viac), vy­pla­til za mi­nu­lý rok vý­vo­já­rom spo­lu 7 mi­liárd do­lá­rov. Za ten­to rok by to pod­ľa od­ha­dov na­vy­še ma­lo byť už oko­lo 10 mi­liárd. Ak te­da vez­me­me viac ako dvoj­ná­sob­nú pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu An­droi­du, vy­chá­dza nám, že prie­mer­ný pou­ží­va­teľ An­droi­du za­pla­tí za ap­li­ká­cie zhru­ba len tre­ti­nu to­ho, čo prie­mer­ný pou­ží­va­teľ iOS.

Pre­čo má An­droid ta­kých spo­ri­vých ma­ji­te­ľov?

An­drees­sen Ho­rowitz z agen­tú­ry Be­ne­dict Evans k to­mu po­dá­va nas­le­du­jú­ce vy­svet­le­nie: Prís­tro­je s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid sú po­pu­lár­ne hlav­ne v chu­dob­nej­ších kra­ji­nách a vý­rob­co­via ta­kis­to ob­vyk­le cie­lia na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú hlb­šie do vrec­ka a pre­fe­ru­jú lac­nej­šie prís­tro­je. Všeo­bec­ne An­droid do­mi­nu­je v seg­men­te low-en­du a prie­mer­ná ce­na prís­tro­ja je vý­raz­ne niž­šia, ako je to pri iP­ho­ne. Op­ro­ti to­mu ty­pic­ký pou­ží­va­teľ prís­tro­ja od App­lu si dop­ra­je všet­ko, čo pot­re­bu­je, ne­šet­rí a ne­má prob­lém si aj za drah­šie ap­li­ká­cie za­pla­tiť. Vo vý­sled­ku te­da vý­vo­já­ri iOS pre­fe­ru­jú, pre­to­že sa im tu zá­rob­ky prie­bež­ne zvy­šu­jú."

Zá­ver je te­da zrej­mý, za­tiaľ čo pou­ží­va­te­lia An­droi­du sú spo­ri­ví, pri iOS je to nao­pak. An­droid sa viac-me­nej sám pos­ta­vil do tej­to úlo­hy, res­pek­tí­ve vý­rob­co­via prís­tro­jov ho do nej pa­so­va­li ako do lac­nej­šej al­ter­na­tí­vy k iOS a vo vý­sled­ku to mô­že aj ob­me­dziť vznik ná­roč­nej­ších ap­li­ká­cií pre An­droid, pri kto­rých vý­vo­já­ri mô­žu mať po­cit, že sa im ne­mu­sia za­pla­tiť. Na dru­hej stra­ne je prav­da, že ap­li­ká­cie pre An­droid ob­sa­hu­jú čas­tej­šie za­bu­do­va­nú rek­la­mu či ďal­šie po­dob­né pr­vky, kto­ré čias­toč­ne vý­vo­já­rom kom­pen­zu­jú prob­lém s neocho­tou pou­ží­va­te­ľov pla­tiť za stiah­nu­tie ap­li­ká­cie. No aj to je dvoj­seč­ná zbraň, pre­to­že naj­mä fir­my čas­to de­sí väz­ba ap­li­ká­cií pre An­droid na nez­ma­po­va­teľ­né rek­lam­né a mo­ni­to­ro­va­cie sys­té­my tre­tích strán.

Sa­moz­rej­me, že exis­tu­jú hig­hen­do­vé prís­tro­je s An­droi­dom, kto­ré sa dob­re pre­dá­va­jú a kto­ré os­lo­vu­jú ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. Prík­la­dom mô­že byť nap­rík­lad Sam­sung Ga­laxy S5, ale ten je v cel­ko­vom por­tfó­liu prís­tro­jov s An­droi­dom skôr vý­nim­ka. Kar­ty na tr­hu už bo­li v kaž­dom prí­pa­de roz­da­né a An­droid sa te­raz mu­sí so svo­jou po­zí­ciou vy­rov­nať. Pre App­le je však sú­čas­ná si­tuácia jed­noz­nač­ne vý­hra, pre­to­že ho­ci ho An­droid po­rá­ža, čo sa tý­ka poč­tu pre­da­ných prís­tro­jov, kú­pys­chop­nosť je­ho pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne je vý­raz­ne niž­šia.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter