iOS 8 bude náhodnou MAC adresou brániť sledovaniu používateľa

No­vý iOS 8 od App­lu ob­sa­hu­je ok­rem iné­ho fun­kciu, kto­rá je za­me­ra­ná na ochra­nu súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov. Ide o zme­nu spô­so­bu, ako za­ria­de­nie s iOS 8 vy­hľa­dá­va sieť Wi-Fi, na kto­rú sa pri­po­jí. Po no­vom sa ta­ké­to za­ria­de­nie ne­bu­de iden­ti­fi­ko­vať je­di­neč­nou har­dvé­ro­vou MAC ad­re­sou, ale ná­hod­nou ad­re­sou vy­tvá­ra­nou sof­tvé­ro­vo.

V rám­ci sied­mich vrs­tiev sie­ťo­vé­ho mo­de­lu OSI, kto­ré­mu dnes zod­po­ve­da­jú všet­ky sie­ťo­vé za­ria­de­nia, má kaž­dý prís­troj, kto­rý má sie­ťo­vé roz­hra­nie, aj uni­kát­nu ad­re­su MAC (Me­dia Ac­cess Con­trol). Tá sa vy­uží­va na dru­hej vrstve mo­de­lu OSI ako po­moc pre sie­ťo­vé pre­pí­na­če (pri káb­lo­vom i bez­drô­to­vom pri­po­je­ní) na ur­če­nie za­ria­de­nia, kto­ré dá­ta od­osie­la, ako aj to­ho, kto­ré­mu tre­ba pa­ke­ty pos­lať.

Pre­to bez­drô­to­vé sie­ťo­vé adap­té­ry, kto­ré sú nap­rík­lad aj v smar­tfó­noch, pos­ky­tu­jú MAC ad­re­su pri sna­he o pri­po­je­nie na sieť Wi-Fi. No MAC ad­re­sy tak slú­žia ako ľah­ko prís­tup­ný je­di­neč­ný iden­ti­fi­ká­tor na sle­do­va­nie po­hy­bu ľu­dí po ve­rej­ných pries­to­roch.

Tú­to vlas­tnosť vy­uží­va­jú niek­to­ré webo­vé služ­by na zber cen­ných mar­ke­tin­go­vých me­ta­dát, napr. na sle­do­va­nie, ako sa zá­kaz­ní­ci po­hy­bu­jú po ob­cho­doch, koľ­ko ča­su strá­via v jed­not­li­vých od­de­le­niach, ako čas­to sa do ob­cho­du vra­ca­jú a pod.

Ak iOS 8 za­brá­ni de­tek­cii MAC adries, je to veľ­ký krok sme­rom k zvý­še­niu súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov iOS. Mož­no však pred­pok­la­dať, že App­le k to­mu ne­vied­li čis­to altruis­tic­ké poh­nút­ky. Spo­loč­nosť má to­tiž vlas­tnú služ­bu za­lo­že­nú na lo­ka­li­zá­cii pou­ží­va­te­ľov, kto­rá im na zá­kla­de lo­ka­li­zač­ných úda­jov po­sie­la no­ti­fi­ká­cie a rek­la­my. Vo­lá sa iBea­con a je za­bu­do­va­ná do všet­kých sú­čas­ných ge­ne­rá­cií za­ria­de­ní s iOS. iBea­con sí­ce ne­vyu­ží­va MAC ad­re­sy, ale pri­po­je­nie Blue­tooth LE, mož­no však po­mo­cou ne­ho sle­do­vať po­lo­hu za­ria­de­nia a zvy­ky je­ho pou­ží­va­te­ľa.

Ran­do­mi­zá­ciou MAC ad­re­sy pri hľa­da­ní sie­te Wi-Fi te­da App­le eli­mi­nu­je po­ten­ciál­ne úni­ky in­for­má­cií fir­mám, kto­ré ma­jú ta­kis­to zá­ujem o vy­uži­tie rek­lám v zá­vis­los­ti od ak­tuál­ne­ho po­hy­bu zá­kaz­ní­ka. iBea­con však na svo­je fun­go­va­nie pot­re­bu­je, aby pou­ží­va­teľ mal na svo­jom za­ria­de­ní nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie, kto­ré s ním do­ká­žu spo­lup­ra­co­vať.

Ak ich pou­ží­va­teľ ne­má nain­šta­lo­va­né, prí­pad­ne vy­pne Blue­tooth, iBea­con ne­fun­gu­je. A kým sa iOS 8 sta­ne dos­tup­ným, mô­žu ma­ji­te­lia za­ria­de­ní so sú­čas­nou ver­ziou iOS za­brá­niť sle­do­va­niu po­mo­cou MAC adries jed­no­du­cho vy­pnu­tím vy­hľa­dá­va­nia bez­plat­nej sie­te Wi-Fi, ak ta­ké­to pri­po­je­nie prá­ve ne­pot­re­bu­jú.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter