iSkysoft Free Video Downloader – stiahnite si video z YouTube, Facebooku, Hulu, Vimeo plnou rýchlosťou

Na inter­ne­te náj­de­te via­ce­ro nás­tro­jov, po­mo­cou kto­rých si mô­že­te stiah­nuť vi­deá zo strán­ky YouTu­be a ďal­ších. My sme otes­to­va­li prog­ram iS­ky­soft Free Vi­deo Downloa­der, kto­rý je dos­tup­ný k bez­plat­né­mu stiah­nu­tiu.

Po­mer­ne rých­lo však zis­tí­te, že za­dar­mo dos­ta­ne­te iba de­mo ver­ziu s via­ce­rý­mi ob­me­dzenia­mi. Mô­že­te sťa­ho­vať iba jed­no vi­deo pri ob­me­dze­nej rých­los­ti, v rám­ci tes­to­va­nia to bo­lo na úrov­ni 0,5 Mbps - 1 Mbps, čo je nie­koľ­ko­ná­sob­ne viac v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­čný­mi nás­troj­mi. Pla­te­ná ver­zia po­nú­ka až troj­ná­sob­ne rých­lej­šie sťa­ho­va­nie.

Prog­ram fun­gu­je bez vý­raz­nej­ších prob­lé­mov. Av­šak ak na­ra­zí­te na vi­deo, kto­ré je de­fi­no­va­né ako súk­rom­né, iS­ky­soft Free Vi­deo Downloa­der vám ho nes­tiah­ne a ani vás neu­po­zor­ní na ten­to prob­lém. Niek­to­ré kon­ku­ren­čné nás­tro­je v ta­kom­to prí­pa­de žia­da­jú prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo a o vznik­nu­tej si­tuá­cii in­for­mu­jú.

Vi­deá mô­že­te sťa­ho­vať vlo­že­ním URL od­ka­zu, prí­pad­ne na­vi­go­va­ním v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či, kto­rý je in­teg­ro­va­ný pria­mo v prog­ra­me. V ta­kom­to prí­pa­de sa ob­ja­ví tla­čid­lo na stiah­nu­tie pria­mo pri vi­deu, vrá­ta­ne mož­nos­ti de­fi­no­vať roz­lí­še­nie. Prog­ram pod­po­ru­je sťa­ho­va­nie vi­deí až do roz­lí­še­nia 2160p.

Za­ují­ma­vou vlas­tnos­ťou je mož­nosť stiah­nuť ce­lý playlist, auto­ma­tic­ky kon­ver­to­vať vi­deá po stiah­nu­tí ale­bo sťa­ho­vať vi­deo z Fa­ce­boo­ku, Hu­lu, Vi­meo a ďal­ších strá­nok. Tie­to fun­kcie však po­nú­ka iba pla­te­ná ver­zia, kto­rej ce­na je 29 do­lá­rov. V rám­ci bez­plat­nej ver­zie mô­že­te prejsť na úpl­nú ver­ziu za 19 do­lá­rov.

iS­ky­soft Free Vi­deo Downloa­der pat­rí me­dzi kom­plexnej­šie nás­tro­je na sťa­ho­va­nie YouTu­be vi­deí. Prog­ram je in­tui­tív­ny a preh­ľad­ný. Na ob­čas­né sťa­ho­va­nie vám pos­ta­čí bez­plat­ná ver­zia, ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľom od­po­rú­ča­me úpl­nú ver­ziu. Prog­ram je k dis­po­zí­cii vo ver­zii pre Win­dows a Mac.

iskysoft_youtube_1.JPG

Zdroj: is­ky­soft.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter