Google Cloud Dataflow ponúkne analýzy big data v cloude

Google-CLoud.png Zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti Goog­le na kon­fe­ren­cii Goog­le I/O pred­sta­vi­li no­vin­ku v po­do­be rie­še­nia Cloud Da­taf­low, kto­rá má fir­mám po­môcť ana­ly­zo­vať veľ­ké ob­je­my dát v reál­nom ča­se v clou­de. S tou­to vý­zvou sa pri­tom dnes stre­tá­va čo­raz viac or­ga­ni­zá­cií. Dá­ta to­tiž pri­chá­dza­jú zo stá­le viac zdro­jov a za­ria­de­ní, čo vy­ža­du­je čo­raz kom­plexnej­šiu ana­lý­zu.

Nás­troj Da­taf­low má za cieľ uľah­čiť fir­mám ná­roč­nú prá­cu s na­sa­dzo­va­ním rie­še­ní na veľ­ké ana­lý­zy dát a sprá­vu vlas­tnej infra­štruk­tú­ry, na­mies­to to­ho sa mô­žu sús­tre­diť na vlast­ný biz­nis. Cie­ľom je pri­jať, tran­sfor­mo­vať a ana­ly­zo­vať dá­ta tak v re­ži­me dáv­ky, ako aj v re­ži­me strea­mu.

Goog­le chce tým­to sme­rom pok­ra­čo­vať aj v bu­dúc­nos­ti a po­čas bu­dú­ce­ho ro­ka chce sprís­tup­niť ďal­šie nás­tro­je a služ­by, kto­ré ma­jú zjed­no­du­šiť vý­voj a mo­ni­to­ring spo­je­ný s tý­mi­to ope­rá­cia­mi. Greg De­Mi­chillie, kto­rý pra­cu­je v Goog­li ako ma­na­žér clou­do­vé­ho tí­mu, je pres­ved­če­ný, že uve­de­ná ob­lasť by sa pre je­ho fir­mu moh­la stať v bu­dúc­nos­ti jed­ným z veľ­kých pi­lie­rov, na kto­rom bu­de stáť.

Vy­chá­dza z fak­tu, že fir­my ma­jú ob­rov­ské množ­stvo dát, s kto­rý­mi si ne­ve­dia ra­dy, a ak im ich Goog­le po­mô­že spra­co­vať, ana­ly­zo­vať a pos­kyt­núť do nich vhľad, kto­rý fir­mám po­mô­že v ich biz­ni­se, po­tom je jas­né, že pôj­de o služ­bu o kto­rú bu­de ur­či­te zá­ujem.

Zdroj: ICT ma­na­žerOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter