V Google Docs už možno upravovať súbory Office, Drive ponúka neobmedzenú kapacitu

Goog­le na kon­fe­ren­cii I/O ozná­mil aj no­vin­ky tý­ka­jú­ce sa je­ho clou­do­vé­ho úlo­žis­ka Goog­le Dri­ve a clou­do­vé­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka, kto­rý tvo­ria ap­li­ká­cie Goog­le Docs, Sheets a Sli­des. Ap­li­ká­cie kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka po no­vom umož­nia edi­to­va­nie na­tív­nych do­ku­men­tov Of­fi­ce. Ak te­da dos­ta­ne­te e-mail s príl­ohou v po­do­be do­ku­men­tu Word, mô­že­te ot­vo­riť sú­bor v ap­li­ká­cii Goog­le Docs v pô­vod­nom for­má­te.

Všet­ky zme­ny, kto­ré uro­bí­te, bu­dú ulo­že­né vo wor­do­vom sú­bo­re. Mô­že­te ho po úp­ra­vách pos­lať späť od­osie­la­te­ľo­vi v pô­vod­nom for­má­te. Do­te­raz bo­lo tre­ba naj­prv sú­bor kon­ver­to­vať do na­tív­ne­ho for­má­tu služ­by Goog­lu, up­ra­viť a po­tom expor­to­vať do for­má­tu MS Of­fi­ce. Za­tiaľ sa pod­po­ra pria­mych úp­rav tý­ka len ver­zie ap­li­ká­cií pre An­droid, pre iOS bu­de sprís­tup­ne­ná v blíz­kej bu­dúc­nos­ti. Pria­mu úp­ra­vu pod­po­ru­je aj webo­vé roz­hra­nie pre­hlia­da­ča Chro­me, tre­ba však nain­šta­lo­vať no­vé roz­ší­re­nie.

Ďal­šia oh­lá­se­ná no­vin­ka je pri­da­nie nás­tro­ja na pre­zen­tá­cie Sli­des do mo­bil­né­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Goog­lu, kde dopl­ní ap­li­ká­cie Docs a Sheets.

Video:


Goog­le vy­dal aj no­vú, rých­lej­šiu ver­ziu ap­li­ká­cie Dri­ve pre An­droid a iOS, kto­rá má ok­rem iné­ho do­vo­liť aj off-li­ne prís­tup. Zlep­ši­la sa aj po­nu­ka pre fir­my. Šéf di­ví­zie An­droi­du Sun­dar Pi­chai ozná­mil, že služ­by Goog­lu vy­uží­va 67 zo 100 naj­lep­ších star­tu­pov, rov­na­ko aj 58 % spo­loč­nos­tí z reb­ríč­ka For­tu­ne 500 a 72 zo 100 špič­ko­vých uni­ver­zít.

Goog­le však chce pril­ákať eš­te viac fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov. Pre­to po­nú­ka špe­ciál­ne šif­ro­va­nie na zvý­še­nie bez­peč­nos­ti a neob­me­dze­né clou­do­vé úlo­žis­ko iba za 10 do­lá­rov na pou­ží­va­te­ľa me­sač­ne (do­te­raj­šia po­nu­ka bo­la 5 do­lá­rov za 30 GB na pou­ží­va­te­ľa). Tá­to mož­nosť sa však tý­ka len zá­kaz­ní­kov mi­ni­mál­ne s 5 pou­ží­va­teľ­mi.

Zdroj: di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter