Google obohatil Chromecast o nové funkcie, užitočné je najmä zrkadlenie

Chro­me­cast bol v do­be uve­de­nia na trh pre slo­ven­ské­ho pou­ží­va­te­ľa prak­tic­ky ne­pou­ži­teľ­ný. Aj pre­to sa za­ria­de­nie ofi­ciál­ne u nás neob­ja­vi­lo v pre­da­ji. Goog­le však pri­dal no­vé fun­kcie, vďa­ka kto­rým je ten­to HDMI kľúč uži­toč­nej­ším za­ria­de­ním.

Naj­dô­le­ži­tej­šou fun­kciou je mož­nosť zr­kad­liť aké­koľ­vek ob­ráz­ky ale­bo vi­deo zo za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Goog­le chce, aby bol Chro­me­cast „so­ciál­ny" a pre­to pri­dal ďal­šiu fun­kciu, vďa­ka kto­rej mô­že ob­sah na veľ­kú ob­ra­zov­ku pre­mie­tať ho­cik­to, z ho­ca­ké­ho An­droid za­ria­de­nia. Pod­mien­kou je byť v blíz­kos­ti Chro­me­cas­tu. Po­sie­la­nie ob­sa­hu do te­le­ví­zo­ra je mož­né aj bez pri­po­je­nia mo­bil­né­ho za­ria­de­nia do do­má­cej Wi-Fi sie­te.

Goog­le chce zme­niť aj spô­sob, akým pou­ží­va­te­lia vy­uží­va­jú te­le­ví­zor. Ak nes­le­du­jú TV vy­sie­la­nie, mô­žu vy­užiť te­le­víz­nu ob­ra­zov­ku na dot­vo­re­nie at­mos­fé­ry v mies­tnos­ti. Fun­kcia „Backdrop" umož­ní spus­tiť pre­zen­tá­ciu rôz­nych ob­ráz­kov.

Slo­vá­ci si po­mo­cou za­ria­de­nia mô­žu preh­rať už aj fil­my z ob­cho­du Goog­le Play.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter