Najmenšia dobíjacia bezdrôtová myš na svete

Spo­loč­nosť Ge­nius uvied­la na náš trh no­vé my­ši z ra­du Mic­ro Tra­ve­ler a rov­no naj­men­šie bez­drô­to­vé my­ši na sve­te so vsta­va­ným aku­mu­lá­to­rom. Bez­drô­to­vá myš Mic­ro Tra­ve­ler 9000R pra­cu­je na štan­dar­dnej frek­ven­cii 2,4 GHz a ko­mu­ni­ku­je po­mo­cou pri­jí­ma­ča pi­co, kto­rý mož­no pri pre­ná­ša­ní no­te­boo­ku ne­chať za­po­je­ný v por­te USB ale­bo ho za­su­núť do my­ši, keď si ju be­rie­te so se­bou. Myš po­tom spo­lu s pri­jí­ma­čom má hmot­nosť iba 38 g, a tak pou­ží­va­te­ľo­vi ne­bu­de pre­ká­žať, ani keď si ju dá nap­rík­lad do vrec­ka.

Aj na­priek nao­zaj mi­nia­túr­nym roz­me­rom, kto­ré sú 68 × 48 × 31 mm, je myš vy­ba­ve­ná op­tic­kým sen­zo­rom s vy­so­kým roz­lí­še­ním 1200 dpi a kva­lit­nou Li-Pol ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 240 mAh, kto­rá na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží až 4 týž­dne. O níz­kej úrov­ni sta­vu ba­té­rie pou­ží­va­te­ľa včas in­for­mu­je di­óda umies­tne­ná na chr­bte my­ši. Vďa­ka vsta­va­né­mu por­tu mic­roUSB po­tom jed­no­du­cho myš pri­po­jí­te káb­lom do po­čí­ta­ča ale­bo na­bí­jač­ky USB a do­bi­je­te.

Sú­čas­ťou ba­le­nia je aj mi­nia­túr­ny dr­žiak Stick-N-Go, kto­rý ľah­ko pril­epí­te nap­rík­lad na ve­ko no­te­boo­ku. Myš tak pri pre­ná­ša­ní ľah­ko pri­chy­tí­te k no­te­boo­ku a už sa nes­ta­ne, že by vám spad­la ale­bo ste ne­ve­de­li, ako všet­ko pre­niesť na po­ra­du.

Od­po­rú­ča­ná kon­co­vá ce­na Mic­ro Tra­ve­ler 9000R je: 12,39 EUR s DPH

Špe­ci­fi­ká­cie:


Mic­ro Tra­ve­ler 9000R

Troj­fa­reb­né vy­ho­to­ve­nie

Mod­rá, ru­žo­vá a bie­la

Roz­hra­nie

USB

RF frek­ven­cie

2,4 GHz

Po­čet tla­či­diel

3 (ľa­vé, pra­vé, pros­tred­né - ro­lo­va­cie)

Roz­lí­še­nie (dpi)

1200 dpi

Ba­té­rie

240 mAh lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vá

Roz­me­ry (D × Š × V) mm

68 × 48 × 31

Hmot­nosť

38 g (s pri­jí­ma­čom)

Zdroj: Genius


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter