Google I/O: Android bude ovládať televíziu aj autá

V san­fran­cis­kom kon­fe­ren­čnom cen­tre Mos­co­ne sa ziš­lo vy­še šes­ťti­síc vý­vo­já­rov, kto­rí si priš­li na kon­fe­ren­ciu Goog­le I/O vy­po­čuť, aké no­vin­ky spo­loč­nosť v doh­ľad­nom ča­se chys­tá. Pat­rí k nim nap­rík­lad An­droid Auto ale­bo no­vá ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu pre mo­bil­né za­ria­de­nia.

An­droid TV je už tre­tí po­kus Goog­lu o pre­po­je­nie te­le­ví­zie s OS An­droid, naj­ús­peš­nej­ší z nich bol za­tiaľ ma­lý a lac­ný Chro­me­cast, kto­rý umož­ňu­je púš­ťať se­riá­ly z tab­le­tu či mo­bi­lu na veľ­kej ob­ra­zov­ke. An­droid TV bu­de mož­né pou­žiť v te­le­ví­zo­roch, set-top boxoch aj v her­ných kon­zo­lách, ov­lá­dať sa bu­de dať cez in­te­li­gen­tné ho­din­ky, tab­le­ty a smar­tfó­ny do­ty­ko­vo ale­bo hla­som.

An­droid TV pou­ží­va­te­ľom od­po­ru­čí fil­my, kto­ré by sa im moh­li pá­čiť, a bu­de im môcť zis­tiť nap­rík­lad aj to, aký he­rec hrá kto­rú pos­ta­vu. Goog­le chce pre An­droid TV nadchnúť pre­dov­šet­kým her­ných vý­vo­já­rov, aby si hrá­či hier pre An­droid moh­li užiť hra­nie na veľ­kej ob­ra­zov­ke.

Ďal­šia no­vin­ka od Goog­lu je An­droid Auto, plat­for­ma pou­ží­va­jú­ca hla­so­vú ak­ti­vá­ciu na to, aby vo­di­čom uľah­či­la prís­tup k na­vi­gá­cii, dop­rav­ným in­for­má­ciám a hud­be. Po­mo­cou ap­li­ká­cií pre An­droid v smar­tfó­ne sa aj auto sta­ne za­ria­de­ním so sys­té­mom An­droid ale­bo tak bu­de as­poň fun­go­vať. Zdá sa, ako­by bo­li sú­čas­ťou au­ta, ale všet­ky ap­li­ká­cie bež­ia v te­le­fó­ne," vy­svet­lil ria­di­teľ tech­ni­kov Goog­lu Pat­rick Bra­dy. 

Na je­seň sa doč­ká­me aj no­vej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid pre mo­bil­né za­ria­de­nia s náz­vom An­droid 5.0 L. Je to jed­na z naj­výz­nam­nej­ších ver­zií, kto­ré sme vô­bec vy­da­li," po­ve­dal Sun­dar Pi­chai, šéf An­droi­du a Chro­mu.

Pod­ľa Goog­lu bu­de An­droid L vý­raz­ne rých­lej­ší než pred­chá­dza­jú­ce ver­zie, a to aj v sú­čas­ných za­ria­de­niach, a bu­de pod­po­ro­vať 64-bi­to­vé pro­ce­so­ry. Vý­drž ba­té­rie by sa ma­la s no­vým OS predĺžiť až o 90 mi­nút. Ak zos­ta­ne za­cho­va­ný ná­zov L, zna­me­ná to od­klon od sú­čas­né­ho prin­cí­pu po­me­no­vá­va­nia, kto­rý sa in­špi­ro­val cuk­ro­vin­ka­mi. 

Pod­ľa Pi­chaiov­ho tvr­de­nia má An­droid v sú­čas­nos­ti 62-per­cent­ný po­diel na sve­to­vom tr­hu s tab­let­mi. Do­ved­na má An­droid 1 mi­liar­du pou­ží­va­te­ľov, kto­rí bo­li ak­tív­ni v pos­led­ných trid­sia­tich dňoch, mi­nu­lý rok to bo­lo 530 mi­lió­nov.

Kon­fe­ren­cia I/O sa sta­la me­dzi vý­vo­jár­mi ob­ľú­be­nou aj vďa­ka dra­hým dar­če­kom, kto­ré na nej spo­loč­nosť roz­dá­va, ten­to rok sa však účas­tní­ci mu­se­li us­po­ko­jiť s kar­tó­no­vou ška­tu­ľou a prís­ľu­bom in­te­li­gen­tných ho­di­niek LG G Watch a Mo­to­ro­la 360 po tom, čo bu­dú dos­tup­né.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter