PR: Originálna HANDO Aktovka pre tablet či notebook

Buď­te ori­gi­nál­ny a vy­stúp­te z da­vu s ak­tov­ka­mi han­dy! Pro­duk­to­vý rad HAN­DO dos­tal ná­zov pod­ľa ši­kov­nej úchyt­ky na prev­le­če­nie ru­ky na pred­nej stra­ne ak­tov­ky. Ten­to di­zaj­nér­sky pr­vok slú­ži k ochra­ne pro­ti od­cu­dzeniu aj ako sys­tém k eli­mi­ná­cii pá­du ak­tov­ky. Ori­gi­na­li­ta a do­ko­na­lé ruč­né spra­co­va­nie v spo­je­ní s tým­to oso­bi­tým pr­vkom pre ucho­pe­nie si Vás jed­no­du­cho zís­ka­jú.

Zvon­ku ak­tov­ka HAN­DO upú­ta plát­nom vo far­be ná­mor­níc­ka mod­rá v kom­bi­ná­cii s ta­lian­skou ko­žou v kré­mo­vej far­be. Stá­ly tvar ak­tov­ky dr­ží pev­ná, val­co­va­ná plsť. Vo­deo­dol­nosť za­bez­pe­ču­je vy­so­ko od­ol­né, im­preg­no­va­né plát­no. HAN­DO je veľ­kos­tne ideál­ne pre Mac­Book Air 11 ", Mac­Book Air 13", Mac­Book Pro 13 " a tiež ďal­šie ultra­boo­ky, kto­ré bu­dú vy­ho­vo­vať roz­me­rom ak­tov­ky.

409_detail_ultrabig-aktovka-hando-belenty-kremova-barva-kuze-hando-collection.jpg

Jed­no­du­chá prak­tic­kosť vnút­ra ak­tov­ky HAN­DO za­bez­pe­ču­jú dve od­de­le­né čas­ti. Jed­na pre ultra­book a dru­há pre do­ku­men­ty a iné drob­nos­ti. Men­šie pred­me­ty, kto­ré chce­te mať rých­lo po ru­ke, ako zá­pis­ník, mo­bil, no­vi­ny, pe­ro a pod, umies­tni­te do pries­to­ru pred­ných ko­že­ných vre­ciek. Čím je tak špe­ci­fic­ká ko­lek­cia HAN­DO ak­to­viek? Šikov­nou úchyt­kou na prev­le­če­nie ru­ky, kto­rá vý­raz­ne uľah­ču­je pre­ná­ša­nie ak­tov­ky po­hodl­ným ucho­pe­ním.

Pá­sik pre­šiel dl­hým tes­to­va­ním a za­ru­ču­je, že ak­tov­ka z ru­ky ne­vy­pa­dá­va, chrá­ni pred od­cu­dze­ním a na­vy­še je veľ­mi prí­jem­ným di­zaj­nér­skym pr­vkom. Sa­mi to dob­re poz­ná­te, chva­tom vy­rá­ža­te a všet­ky dô­le­ži­té ve­ci pot­re­bu­je­te mať v mi­nú­te poh­ro­ma­de v nie­čom ori­gi­nál­nom, čo na­viac pad­ne do ru­ky ako ulia­te. Sa­moz­rej­mos­ťou je pries­tor pre no­te­book, do­ku­men­ty, mo­bil a všet­ky os­tat­né ma­lé ne­vyh­nut­nos­ti.

HAN­DO ak­tov­ka je ruč­ne spra­co­va­ná s tou naj­vyš­šou sta­ros­tli­vos­ťou a kaž­dý de­tail pre­mys­le­ný s maximál­nou sta­ros­tli­vos­ťou. Ga­ran­tu­je­me, že kaž­dý kus je vďa­ka ruč­nej prá­ci ori­gi­ná­lom a pre­to aj tá­to ak­tov­ka je ob­ra­zom tvo­ri­vej ori­gi­na­li­ty. Ruč­né prá­ce a úpl­ne prí­rod­né ma­te­riá­ly sú zá­ru­kou je­di­neč­nos­ti, kto­rú priaz­niv­ci znač­ky be­len­ty vy­hľa­dá­va­jú a oce­ňu­jú. Sme úpl­ne pres­ved­če­ní o kva­li­te na­šich pro­duk­tov, a pre­to pos­ky­tu­je­me pre ak­tov­ku HAN­DO 5-roč­nú zá­ru­ku.

Roz­me­ry

Dĺžka: 355 mm × Vý­ška: 270 mm × Šír­ka: 45 mm

Far­ba ko­že

• Cog­nac
• Cream

Ce­na

€116.00

Pre­daj

belenty-black copy.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter