Google I/O: Android Wear, frontálny útok Androidu na naše zápästia

Po­ku­sy o in­te­li­gen­tné ho­din­ky rôz­nych dru­hov re­gis­tru­je­me už ro­ky. Zväč­ša vy­uží­va­jú An­droid, viac či me­nej sa pá­ru­jú so smar­tfón­mi a trá­pi ich príl­iš krát­ka vý­drž ba­té­rie. Po­čas kon­fe­ren­cie I/O však oh­lá­sil útok na zá­päs­tia pou­ží­va­te­ľov An­droi­du sa­mot­ný Goog­le. Ten prip­ra­vil OS An­droid Wear, kto­rý sa čos­ko­ro dos­ta­ne aj do ho­di­niek od naj­pres­tíž­nej­ších vý­rob­cov smar­tfó­nov.

Pod­ľa Goog­lu sa na te­le­fón po­ze­rá­te v prie­me­re 125-krát za deň, to­to čís­lo by však ma­lo vý­raz­ne kles­núť po spá­ro­va­ní te­le­fó­nu s An­droi­dom 4.3 ale­bo vy­šším a in­te­li­gen­tných ho­di­niek, kto­ré vám pos­kyt­nú in­for­má­cie o po­ča­sí, nap­lá­no­va­ných schôdz­kach, zob­ra­zia pri­po­mien­ky i pri­ja­té sprá­vy... A ako Goog­le za­bu­dol do­dať, az­da na dis­ple­ji náj­de­me aj in­for­má­ciu o ak­tuál­nom ča­se.

Android-Wear2.jpg

Ho­din­ky bu­dú mať, sa­moz­rej­me, do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie a me­dzi jed­not­li­vý­mi kar­ta­mi sa bu­de pre­pí­nať sys­té­mom po­dob­ným Goog­le Now. Syn­chro­ni­zá­cia pri­tom za­bez­pe­čí, že od­strá­ne­nie kar­ty z ho­di­niek od­strá­ni po­lož­ku aj z te­le­fó­nu. Ďal­šia mož­nosť ov­lá­da­nia sú hla­so­vé po­ve­ly. Tie ak­ti­vu­je­te po­ve­lom "Okay, Goog­le". Po­čí­ta sa hlav­ne s ob­ľú­be­nos­ťou hla­so­vých poz­ná­mok uk­la­da­ných rov­no do Goog­le Keep. Sa­moz­rej­mosť je hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie, kto­ré­ho vý­sled­ky sa mô­žu zá­ro­veň zob­ra­ziť na ho­din­kách aj na te­le­fó­ne, kto­rý pred­sa len dis­po­nu­je väč­ším dis­ple­jom.

Ďal­šie sa­moz­rej­mos­ti sú ov­lá­da­nie preh­rá­va­nia hud­by a (v zá­vis­los­ti od har­dvé­ru) sle­do­va­nie te­po­vej frek­ven­cie a poč­tu kro­kov. Na kon­ci dňa prip­ra­ví An­droid zhr­nu­tie, kto­ré pre­miet­ne do gra­fov a pos­kyt­ne ich nie­len vám, ale ako vstup aj vý­vo­já­rom ap­li­ká­cií. A člo­vek 21. sto­ro­čia je tvor so­ciál­ny, tak­že nes­mú chý­bať ani ap­li­ká­cie pre Fa­ce­book, Twit­ter a ďal­šie so­ciál­ne sie­te a mé­diá. Pred­sta­ve­ná už bo­la aj ap­li­ká­cia Pin­te­rest, kto­rá vás upo­zor­ní na blíz­kosť niek­to­ré­ho z va­šich zná­mych a mô­že vás aj krok za kro­kom na­vi­go­vať k ús­peš­né­mu stret­nu­tiu. K to­mu do­po­mô­žu, sa­moz­rej­me, Goog­le Maps, pev­ná sú­časť An­droid Wear.

Android-Wear3.jpg

Na I/O už svo­je no­vé pro­duk­ty pred­sta­vi­la aj tro­ji­ca vý­rob­cov smartwatch. Svo­ju vlaj­ko­vú loď pred­sta­vil Sam­sung, kto­rý na kon­fe­ren­ciu zob­ral Gear Li­ve. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich smart ho­di­niek tej­to fir­my ne­má tla­čid­lá, a te­da sa sús­tre­dí na do­ty­ko­vé a hla­so­vé ov­lá­da­nie. Ok­rem to­ho sa Sam­sun­gu po­da­ri­lo na­tes­nať vše­tok har­dvér do štíh­le­ho te­la. Vnút­ri náj­de­me 4 GB úlož­né­ho pries­to­ru a 300 mAh ba­té­riu; 1,63-pal­co­vý dis­plej vy­uží­va tech­no­ló­giu Su­per AMO­LED. V USA sa bu­de ce­na po­hy­bo­vať oko­lo 200 do­lá­rov.

Video:


LG uká­za­lo G Watch. Tie­to ho­din­ky už sa da­jú aj pre­dob­jed­nať za 229 do­lá­rov, čo však, žiaľ, nep­la­tí pre náš re­gión. Za tú­to su­mu te­da Ame­ri­ča­nia dos­ta­nú smartwatch s 1,65-pal­co­vým dis­ple­jom chrá­ne­ným Go­ril­la Glass 3 a roz­lí­še­ním 280 × 280. Za­ria­de­nie má hmot­nosť 63 gra­mov, má 1,2 GHz pro­ce­sor, 512 MB RAM a 4 GB vnú­tor­nej pa­mä­te. Boč­né stra­ny ho­di­niek sú vy­ho­to­ve­né z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le a za­dná stra­na z po­ly­kar­bo­ná­tu. 

Android-Wear4.jpg

Android-Wear5.jpg

Ho­din­ky by sa ma­li do­dá­vať spo­lu s bez­drô­to­vou na­bí­jač­kou, kto­rá by moh­la byť kľú­čo­vou sú­čas­ťou ba­le­nia, keď­že neus­tá­le „na­čú­va­nie" ho­di­niek sna­žia­cich sa ro­zoz­nať prí­kaz "Okay, Goog­le" sa asi pod­pí­še na zá­ťa­ži ba­té­rie. Pod­ľa LG ho­din­ky vy­dr­žia na jed­no na­bi­tie v prie­me­re 36 ho­dín. To nie je ve­ľa ani na te­le­fón, nie­to eš­te na ho­din­ky, a tak LG prip­ra­vi­lo aj sťa­ho­va­teľ­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá zá­kaz­ní­kom sprís­tup­ní do­da­toč­né nas­ta­ve­nia vrá­ta­ne vy­pnu­tia dis­ple­ja...

Video:


Obom „koc­ká­čom" sa pos­ta­ví Mo­to 360 s kru­ho­vým dis­ple­jom. Mo­to­ro­la si da­la zá­le­žať, aby jej ho­din­ky vy­ze­ra­li ele­gan­tne, te­lo za­ba­li­la do puz­dra z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le a so­líd­ne pô­so­bia aj ra­mien­ka. Pro­dukt sa na ame­ric­kom tr­hu ob­ja­ví s ce­nov­kou 249 USD.

Video:


Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter