Jim Zemlin: Open source víťazí nad uzavretým kódom

Spo­lu so za­ča­tím kon­fe­ren­cie Li­nux En­terpri­se End User Sum­mit pos­ky­tol Jim Zem­lin, ria­di­teľ na­dá­cie Li­nux Foun­da­tion, zá­ujem­com svoj poh­ľad na bu­dúc­nosť in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, v kto­rej pod­ľa ne­ho hrá prím open sour­ce.

Zem­lin je pres­ved­če­ný, že ho­ci Li­nux vzni­kol ako nas­le­dov­ník Unixu a ako al­ter­na­tí­va k ďal­ším OS, už všet­kých svo­jich kon­ku­ren­tov pred­be­hol, naj­mä čo sa tý­ka pri­dá­va­nia no­vi­niek a rých­los­ti op­ráv chýb. Vďa­ka to­mu je pod­ľa ne­ho Li­nux na špič­ke vý­vo­ja. To umoc­ňu­je aj si­tuácie, keď je v sú­čas­nos­ti sof­tvér ove­ľa dô­le­ži­tej­ší ako ke­dy­si a prog­ra­má­to­ri sú stá­le viac žia­da­ní. IT už nie je o har­dvé­ri, kto­rý je viac-me­nej ko­mo­dit­ný a je skôr v po­za­dí, ale pri­már­ne o sof­tvé­ro­vých rie­še­niach, kto­rých po­do­ba a kva­li­ta je roz­ho­du­jú­ca pre vý­sled­ný ús­pech.

Zá­ujem o sof­tvér na­po­má­ha roz­voj open sour­ce

Sú­čas­ný roz­mach vir­tua­li­zá­cie a clou­du už od­sú­va har­dvér mi­mo cen­tra zá­uj­mu, Zem­lin ho­vo­rí o ge­ne­ric­kých boxoch x86 a ten­to trend pod­ľa ne­ho bu­de len sil­nieť. Prá­ve open sour­ce v tej­to si­tuá­cii na­be­rá na si­le, pre­to­že umož­ňu­je rých­lej­ší vý­voj, vy­ššiu kva­li­tu a niž­šie nák­la­dy.

Pod­ľa ana­lýz Gar­tne­ru mí­ňa­jú naj­väč­šie tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti de­siat­ky mi­liárd do­lá­rov na vý­voj sof­tvé­ru, ale mno­hé z nich už po­cho­pi­li, že mô­žu vy­užiť open sour­ce mo­del a na 80 % pra­co­vať s ot­vo­re­ným kó­dom a svo­je pe­nia­ze in­ves­to­vať len do zvyš­ných 20 %, kto­ré bu­dú pred­sta­vo­vať špe­ciál­nu fun­kcio­na­li­tu pod­ľa ich po­trieb.

Od open sour­ce na­vy­še ne­zá­vi­sia iba ta­ké fir­my, ako je Red Hat ale­bo SU­SE, ale nap­rík­lad aj HP, Sam­sung ale­bo Mic­ro­soft, kto­rí naj­íma­jú stá­le viac ma­na­žé­rov pra­cu­jú­cich na pl­ný úvä­zok, aby do­ká­za­li vy­užiť ot­vo­re­ný kód pri­chá­dza­jú­ci od exter­ných, open sour­ce prog­ra­má­to­rov. O ľu­dí so skú­se­nos­ťou s ko­mu­nit­ným pros­tre­dím a s ot­vo­re­ný­mi kód­mi pre­to bu­de stá­le väč­ší zá­ujem.

Spo­lup­rá­ca me­dzi fir­ma­mi je ne­vyh­nut­ná

Na prík­la­de chy­by Heartbleed v OpenSSL po­tom Zem­lin uka­zu­je zly­ha­nie ko­mu­ni­ká­cie a nes­práv­ny prís­tup k ve­ci, keď me­dzi se­bou spo­loč­nos­ti nep­re­ho­vo­ri­li o bez­peč­nos­tných prob­lé­moch a nes­po­lup­ra­co­va­li, pre­to­že v opač­nom prí­pa­de by moh­la byť zra­ni­teľ­nosť ob­ja­ve­ná ove­ľa skôr. Fir­my sa mu­sia nau­čiť koo­pe­ro­vať, ne­po­ze­rať sa v rám­ci open sour­ce mo­de­lu na os­tat­ných ako na kon­ku­ren­tov, ale vní­mať ich v ur­či­tých as­pek­toch ako spo­luh­rá­čov, keď spo­lup­rá­ca s ni­mi mô­že viesť rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie k do­siah­nu­tiu cie­ľa.

Jim Zem­lin v tej­to sú­vis­los­ti vy­zdvi­hu­je pro­jekt Co­re Infra­struc­tu­re Ini­tia­ti­ve (CII), kto­rý za­stre­šu­je prá­ve na­dá­cia Li­nux Foun­da­tion. Ten má do­hlia­dať na kri­tic­ké open sour­ce sof­tvé­ro­vé ​​pro­jek­ty, ako sú Network Ti­me Pro­to­col, OpenSSH a Open SSL, a vďa­ka to­mu by už ne­ma­lo dôjsť k po­dob­nej ka­tas­tro­fe, ako bol Heartbleed.

Zem­lin pou­ka­zu­je na to, že fi­nan­čné in­ves­tí­cie do pro­jek­tu sú zlom­ko­vé v po­rov­na­ní s tým, na koľ­ko bo­li vy­čís­le­né nás­led­ky Heartblee­du, na­vy­še množ­stvo fi­riem na­ďa­lej pou­ží­va zra­ni­teľ­né rie­še­nia a ich op­ra­vy buď nech­ce­li ale­bo z ne­ja­ké­ho dô­vo­du ne­moh­li us­ku­toč­niť. Z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti však vždy tre­ba in­ves­to­vať do pre­ven­cie, a nie až ha­siť po­žia­re, pre­to open sour­ce bez­peč­nos­tné pro­jek­ty bu­dú mu­sieť mať prio­ri­tu a ich vý­znam je v dneš­nom sve­te úpl­ne jas­ný, zhŕňa Zem­lin.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter