Rusko chce nahradiť americké počítačové čipy vlastnými procesormi

Rus­ká spra­vo­daj­ská agen­tú­ra ITAR-TASS pri­nies­la sprá­vu, kto­rá tro­chu pri­po­mí­na ob­do­bie stu­de­nej voj­ny. Ame­ric­ké mik­ro­či­py In­te­lu a AMD bu­dú pre oba­vy z ame­ric­kej špio­ná­že nah­ra­de­né rus­ký­mi pro­ce­sor­mi Baj­kal, vy­rá­ba­ný­mi v rám­ci pro­jek­tu, na kto­rý sa vy­čle­ni­lo nie­koľ­ko de­sia­tok mi­lió­nov do­lá­rov. In­for­mo­val o tom eko­no­mic­ký den­ník Kom­mer­sant.

Pro­ce­so­ry Baj­kal vy­ví­ja T-Plat­forms, vý­rob­ca su­per­po­čí­ta­čov, a do­kon­če­né ma­jú byť v bu­dú­com ro­ku za pod­po­ry štát­nych fi­riem Ros­tec a Ros­na­no.

Pr­vé pro­duk­ty Baj­kal M a M/S bu­dú či­py za­lo­že­né na 64-bi­to­vom jad­re ARM Cor­tex A-57 s frek­ven­ciou 2 GHz a bu­dú ur­če­né pre osob­né po­čí­ta­če a mik­ro­server­y. Či­py Baj­kal bu­dú in­šta­lo­va­né do po­čí­ta­čov štát­nych or­gá­nov a fi­riem ria­de­ných štá­tom, kto­ré na­ku­pu­jú roč­ne 700 000 po­čí­ta­čov v hod­no­te 500 mi­lió­nov do­lá­rov a 300 000 server­ov v hod­no­te 800 mi­lió­nov do­lá­rov. Cel­ko­vý ob­jem tr­hu pred­sta­vu­je prib­liž­ne 5 mi­lió­nov za­ria­de­ní v hod­no­te 3,5 mld. do­lá­rov.

Zdroj: en.itar-tass.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter