Harley-Davidson predstaví elektrický motocykel LiveWire

Po elek­tric­kých auto­mo­bi­loch pri­chá­dza na trh aj pr­vý elek­tric­ký mo­to­cy­kel. Ame­ric­ký vý­rob­ca mo­to­cyk­lov Harley-Da­vid­son po­zý­va ve­rej­nosť na vy­skú­ša­nie mo­to­cyk­la vy­ví­ja­né­ho v rám­ci pro­jek­tu Li­veWire. Nep­rez­rá­dza však o ňom ve­ľa tech­nic­kých pod­rob­nos­tí. Uvá­dza iba to, že zrý­chle­nie z nu­ly na sto zvlád­ne za šty­ri se­kun­dy, na jed­no na­bi­tie prej­de 210 ki­lo­met­rov a na­bí­ja­nie tr­vá 30 až 60 mi­nút.

harley_davidson_livewire.jpg

V rám­ci sé­rie Li­veWire Expe­rien­ce si bu­dú môcť zá­ujem­co­via v trid­siat­ke ame­ric­kých miest vy­skú­šať jaz­du na no­vom mo­to­cyk­li a vy­jad­riť svo­je ná­zo­ry. Po­du­ja­tie od­štar­tu­je 24. jú­na v New Yor­ku, nas­le­do­vať bu­de Bos­ton a Phi­la­delphia. Po skon­če­ní ame­ric­ké­ho tur­né plá­nu­je spo­loč­nosť na bu­dú­ci rok po­dob­nú ces­tu po Ka­na­de a Euró­pe.

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter