AMD chce zvýšiť energetickú účinnosť svojich APU 25-násobne do roku 2020

Ener­ge­tic­ká účin­nosť či­pov AMD sa za pos­led­ných šesť ro­kov zde­sať­ná­so­bi­la. Spo­loč­nosť sa však naz­dá­va, že to mož­no ro­biť eš­te lep­šie. Kľú­čom k ma­sív­ne­mu ná­ras­tu mô­že byť ar­chi­tek­tú­ra HSA (He­te­ro­ge­neous Sys­tem Ar­chi­tec­tu­re).

Na kon­fe­ren­cii Chi­na Inter­na­tio­nal Software and In­for­ma­tion Servic­e Fair načr­tol tech­no­lo­gic­ký šéf AMD Mark Pa­per­mas­ter plá­ny fir­my na zvý­še­nie ener­ge­tic­kej účin­nos­ti či­pov APU do ro­ku 2020.

„Vďa­ka zdo­ko­na­le­niu ar­chi­tek­tú­ry APU a in­te­li­gen­tným ener­ge­tic­ky účin­ným tech­no­ló­giám mô­žu na­ši zá­kaz­ní­ci oča­ká­vať, že sa nám v prie­be­hu naj­bliž­ších ro­kov po­da­rí vý­raz­ne zlep­šiť efek­ti­vi­tu na­šich pro­ce­so­rov," po­ve­dal Pa­per­mas­ter. „Na­ším cie­ľom je zlep­šiť ener­ge­tic­kú účin­nosť na­šich pro­ce­so­rov 25-ná­sob­ne do ro­ku 2020."

Efek­tív­nosť by sa ma­la zvý­šiť zlep­še­ním vý­ko­nu a zní­že­ním spot­re­by. Či­py s ar­chi­tek­tú­rou HSA in­teg­ru­jú jad­rá CPU, GPU a ďal­šie špe­cia­li­zo­va­né jad­rá, čím sa eli­mi­nu­je ko­mu­ni­ká­cia me­dzi rôz­ny­mi čip­mi, kto­rá je ener­ge­tic­ky ná­roč­ná. Všet­ky jad­rá či­pov tak pris­tu­pu­jú k spo­loč­nej pa­mä­ti a úlo­hy sú pri­de­ľo­va­né tým jad­rám, kto­ré sú na ne naj­vhod­nej­šie. Čas­tej­šie vy­uží­va­nie iných ako CPU ja­dier bu­de pod­po­ro­va­né sof­tvé­ro­vo.

Ďal­ší krok bu­de vy­tvo­re­nie har­dvé­ro­vé­ho nás­tro­ja v konštruk­cii či­pov, kto­rý umož­ní pris­pô­so­biť tak­to­va­ciu frek­ven­ciu a na­pä­tie vy­ko­ná­va­nej úlo­he.

Tre­tia ob­lasť zlep­šo­va­nia sa bu­de tý­kať in­te­li­gen­tné­ho ria­de­nia spot­re­by us­ku­toč­ňo­va­né­ho v reál­nom ča­se, kto­ré maxima­li­zu­je dĺžku ča­su strá­ve­né­ho v re­ži­me ne­čin­nos­ti.

Ok­rem vý­ho­dy vy­ššie­ho vý­ko­nu a lep­šej efek­ti­vi­ty no­vá ar­chi­tek­tú­ra či­pov umož­ní aj predĺžiť ži­vot­nosť ba­té­rie. Pod­ľa vy­jad­re­nia AMD by v ro­ku 2020 moh­li no­te­boo­ky v za­pnu­tom, ale ne­čin­nom re­ži­me do­siah­nuť vý­drž 50 ho­dín.

Vzhľa­dom na do­sa­ho­va­nú ener­ge­tic­kú účin­nosť a prob­lé­my s TDP v ak­tuál­nej ge­ne­rá­cii APU (Ka­ve­ri) však ča­ká AMD v nas­le­du­jú­com ob­do­bí ve­ľa prá­ce, ak chce do­siah­nuť sta­no­ve­ný cieľ.

Zdroj: vr-zo­ne.com
amd.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter