Recenzia Acer Iconia B1-720: solídna výbava za výbornú cenu

B1-720 chce sta­vať ús­pech na níz­kej ce­ne a za 96 eur zís­ka­te po­mer­ne so­líd­nu vý­ba­vu. 7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním len 1024 × 600 ne­má pa­nel IPS, čo je tro­chu ško­da. Na dru­hej stra­ne tre­ba spo­me­núť, že Acer dis­po­nu­je po­mer­ne so­líd­nou ob­ra­zov­kou a far­by zob­ra­zu­je veľ­mi dob­re. Ne­dos­tat­kom sú hor­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly v po­rov­na­ní s pa­nel­mi IPS.

Dru­há kri­ti­zo­va­ná vlas­tnosť je vý­drž ba­té­rie. V na­šom tes­te vy­dr­žal len 3 ho­di­ny a 20 mi­nút, pri­čom sme tes­to­va­li pri maximál­nom nas­ta­ve­ní ja­su. V bež­nej pre­vádz­ke to te­da bu­de o nie­čo lep­šie a mô­že sa prib­lí­žiť aj k udá­va­ným 5 ho­di­nám. Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Me­dia­Tek s frek­ven­ciou 1,3 GHz pos­lú­ži na bež­né úče­ly a ne­dos­ta­tok vý­ko­nu sme v bež­nej pre­vádz­ke ne­po­cí­ti­li.

Reak­cie sys­té­mu sú dob­ré, na­čí­ta­nie inter­ne­to­vých strá­nok bez­prob­lé­mo­vé a sviž­né. Pou­ži­tý čip SoC za­os­tá­va naj­mä z hľa­dis­ka 3D gra­fi­ky, to však ne­mu­sí mno­hým pou­ží­va­te­ľom pre­ká­žať. Poch­vá­liť mô­že­me inter­né úlo­žis­ko, kto­ré po­nú­ka až 12 GB pries­to­ru pre pou­ží­va­te­ľa. Mož­nosť roz­ší­re­nia po­mo­cou kar­ty mic­roSD je sa­moz­rej­mosť.

acer.jpg

Plas­to­vé te­lo má prí­jem­ný di­zajn a čer­ve­no-čier­na kom­bi­ná­cia pô­so­bí svie­žim doj­mom. V tom­to sme­re Acer chvá­li­me, B1-720 sa nám pá­či viac ako je­ho pred­chod­ca a vo svo­jej ce­no­vej ka­te­gó­rii pat­rí pod­ľa nás k naj­kraj­ším mo­de­lom. Na chr­bte za­ria­de­nia ne­náj­de­te nič, 0,3 Mpx ka­me­ra a je­den rep­ro­duk­tor sú umies­tne­né v oko­lí dis­ple­ja. Tab­let pod­po­ru­je blue­toot­ho­vú ko­nek­ti­vi­tu, žiaľ, fun­kciu bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja ne­pos­ky­tu­je. Ta­kis­to tu ne­náj­de­te vý­stup HDMI.

Pou­ži­tý An­droid je vo ver­zii 4.2.2. Ope­rač­ný sys­tém nie je vý­raz­ne up­ra­ve­ný, po­nú­ka však bo­ha­té por­tfó­lio pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií. Bo­nu­som je aj 28 GB v služ­be Drop­box na pol ro­ka, ak sa do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka prih­lá­si­te po­mo­cou tab­le­tu.

Hod­no­te­nie

B1-720 po­nú­ka adek­vát­nu vý­ba­vu vzhľa­dom na svo­ju ce­nu. Prie­mer­ne vy­ba­ve­ný tab­let je prí­jem­ná al­ter­na­tí­va pre kaž­dé­ho, kto hľa­dá skôr lac­nej­šie za­ria­de­nie a ne­má zá­ujem o béč­ko­vé znač­ky.

ce­na
pos­lú­ži na bež­né úče­ly
po­mer ce­na/vý­kon
slab­ší vý­kon
ne­má IPS pa­nel
vý­drž ba­té­rie

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Mo­del

Acer Ico­nia B1-720

Vý­rob­ca

Acer

Veľ­kosť a typ dis­ple­ja

7", TFT

Roz­lí­še­nie

1024 × 600

Ope­rač­ný sys­tém

An­droid 4.2.2

Pro­ce­sor

Me­dia­Tek MT8111, 1,3 GHz, dvoj­jad­ro

RAM

1 GB

Inter­ná pa­mäť

16 GB / 12,05 GB k dis­po­zí­cii

HDMI / Bez­drô­to­vý dis­plej

Nie / Nie

Blue­tooth

Áno

Por­ty

mic­ro USB, mic­roSD

Di­gi­tál­na ka­me­ra

Pred­ná, 0,3 Mpx

Udá­va­ná vý­drž ba­té­rie [h]

5

Roz­me­ry (v × š × h) [mm]

199 × 122 × 10,7

Hmot­nosť [kg]

0,315

Hod­no­te­nie

Di­zajn a konštruk­cia

3/5

Zá­klad­ná vý­ba­va/ce­na

3/5

Do­da­toč­ná vý­ba­va a fun­kcie/ce­na

3/5

Vý­drž

2/5

Benchmar­ky

Quad­rant Stan­dard - To­tal sco­re

4018

Quad­rant Stan­dard - Pro­ce­sor

9145

An­Tu­Tu - To­tal Sco­re

12746

An­Tu­Tu - Pro­ce­sor in­te­ger

991

3D­Mark Ice Storm

2493

Grap­hics Sco­re

2228

Phy­sics Sco­re

4267

Ba­se­mark OS II - Ove­rall

201

Sys­tem

561

Me­mo­ry

301

Grap­hic

141

Web

69

Mo­bi­leXPRT 2013

194

Per­for­man­ce Tests

95

User Expe­rien­ce Tests

99

Test vý­dr­že ba­té­rie*

3h 20min

*strea­mo­va­nie vi­dea, maximál­ny jas

Ce­na

96,00 Eur s DPH (80,00 Eur bez DPH)

Pre­daj

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter