Recenzia LG G2: výborný pomer ceny a výkonu, kvalitný displej a veľká výdrž batérie

Keď vy­da­lo LG pr­vú špe­ci­fi­ká­ciu mo­de­lu G2, bol to pr­vý smar­tfón na sve­te so su­per­vý­kon­ným štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 800 s tak­tom 2,26 GHz na jad­ro. A aj os­tat­ná vý­ba­va stá­la za to. G2 pri­ná­ša no­vý štý­lo­vý di­zajn, a to hneď z dvoch dô­vo­dov, oba pos­treh­ne­te už na pr­vý poh­ľad. Na úvod je to dis­plej, kto­rý tvo­rí až 80 % pred­nej plo­chy (čo je ak­tuál­ne naj­viac spo­me­dzi smar­tfó­nov), tak­že v rov­na­kých roz­me­roch, ako má Ga­laxy S4, po­nú­ka mo­del od LG o 0,2 pal­ca väč­ší dis­plej.

To­to si tre­ba vy­skú­šať na­ži­vo, nao­zaj to sto­jí za to. Dru­hý vý­raz­ný di­zaj­no­vý pr­vok je pre­mies­tne­nie tla­či­diel ov­lá­da­nia hla­si­tos­ti a uza­my­ka­cie­ho tla­čid­la z boč­ných hrán do­za­du pod fo­toa­pa­rát. Vy­tvo­rí to po pr­vé čis­té boč­né hra­ny a po dru­hé umož­ní in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie zvu­ku po­čas te­le­fo­no­va­nia. Ne­mu­sí­te sa báť, te­le­fón sa dá od­omy­kať dvo­ji­tým pok­le­pa­ním po dis­ple­ji, len to fun­gu­je asi v 80 % prí­pa­dov. 

G2_Global_Range (2).jpg

La­hôd­kou toh­to te­le­fó­nu je 5,2-pal­co­vý True HD+ dis­plej s roz­lí­še­ním 1920 × 1080 pixelov. Pa­nel IPS je sku­toč­ne kva­lit­ný, po­nú­ka špič­ko­vé po­zo­ro­va­cie uh­ly (kon­šta­tu­je­me, že ak­tuál­ne naj­lep­šie na tr­hu) a vý­bor­nú svie­ti­vosť. Pa­mä­ťo­vé kar­ty mic­roSD G2-ka ne­pod­po­ru­je, tak­že si bu­de­te mu­sieť jed­no­du­cho s tý­mi 10 GB vy­sta­čiť.

An­droid 4.2.2 fun­gu­je sviž­ne, tu ne­mô­že­me mať naj­men­šiu vý­hra­du. Ope­rač­ný sys­tém je vý­raz­ne pris­pô­so­be­ný, čo vi­dieť už len po­tiah­nu­tím no­ti­fi­kač­nej liš­ty na­dol. Po­nú­ka množ­stvo mož­nos­tí a za to LG chvá­li­me. Ce­lá gra­fic­ká nad­stav­ba „že­rie" po­čas be­hu sys­té­mu asi po­lo­vi­cu pa­mä­te RAM.

G2_Global_Range (4).jpg

K fo­toa­pa­rá­tu sa vy­jad­rí­me asi tro­chu stried­mej­šie. Áno, ob­rov­ská vý­ho­da pri fo­te­ní G2-kou je op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia (dvo­jo­so­vá). Úpra­va ISO, vy­vá­že­nie bie­lej, Burst Mo­de, pa­no­rá­ma, re­žim HDR - to­to všet­ko náj­de­me aj u kon­ku­ren­cie. Tak­že vo vý­sled­ku by mal 13 Mpix fo­toa­pa­rát vy­tvá­rať nád­her­né sním­ky. Áno, zvlád­ne to, ale naj­mä v exte­rié­ri.

V inter­iéri za ume­lé­ho os­vet­le­nia sa nám prak­tic­ky ne­po­da­ri­lo vy­tvo­riť os­trý zá­ber a vtes­nať 13 Mpix sní­mač do či­pu iden­tic­kej veľ­kos­ti, kde bol pred­tým 8 Mpix sní­mač. Na zá­ver k vý­dr­ži, čo je pre nás asi naj­väč­šie prek­va­pe­nie. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 3000 mAh vy­dr­ža­la pri na­šom ná­roč­nom „žmý­ka­ní" dva dni, čo je o 50 ÷ 80 % viac ako pri os­tat­ných vlaj­ko­vých lo­diach.

Mo­del G2 (dos­tup­ný v bie­lej a čier­nej) má vý­raz­nú šan­cu na ús­pech na tr­hu me­dzi pou­ží­va­teľ­mi. Dô­vod je jas­ný - ce­na, v rám­ci kto­rej dos­tal do te­le­fó­nu vý­rob­ca prak­tic­ky všet­ko, po čom dneš­ný pou­ží­va­teľ tú­ži. Po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu zos­tá­va LG G2 ak­tuál­ne nep­re­ko­na­ný.


Hod­no­te­nie

po­mer ce­ny a vý­ko­nu
dis­plej
di­zaj­no­vý prís­tup
IR port
vý­drž ba­té­rie
chý­ba mic­roSD
od­omy­ka­nie dvo­ji­tým pok­le­pa­ním ne­fun­gu­je vždy spo­ľah­li­vo
hor­šie fo­tog­ra­fie v inter­iéri

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Mo­del te­le­fó­nu

LG G2

Ope­rač­ný sys­tém

An­droid 4.2.2.

For­mát SIM kar­ty

mic­ro­SIM

Pa­mäť RAM / ROM / iná [MB]

2000 / 16 000 / -

Pro­ce­sor

2,26 GHz, štvor­jad­ro­vý, Snap­dra­gon 800

Dis­plej, po­čet fa­rieb

True HD+, IPS, 16 mi­lió­nov

Dis­plej - veľ­kosť [pal­cov] / roz­lí­še­nie [bo­dov]

5,2 / 1920 × 1080

Re­gu­lá­cia pod­svie­te­nia

áno, auto­ma­tic­ká

Slot na kar­tu

ne­má

Blue­tooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC

4.0, BGNac, áno, áno, áno

Mo­dul GSM, 3G

Quad Band, HSDPA, WCDMA, LTE

Fo­toa­pa­rát / vi­deo

13 Mpix s OIS / 1920 × 1080, 60 fps

FM rá­dio

áno

Gra­vi­tač­ný sen­zor

áno

Vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria a vlas­tnos­ti

nie, 3000 mAh, Li-Ion

Čas ho­vo­ru / ús­por­ný re­žim [min / hod.]

N/A

Roz­me­ry [mm] / hmot­nosť [gra­mov]

138,5 × 70,9 × 8,9 / 143

Benchmar­ky

Smar­tbench 2012 - Pro­duc­ti­vi­ty / Ga­ming in­dex

9844 / 4208

Quad­rant Stan­dard

19815

Hod­no­te­nie

Di­zajn a konštruk­cia

4/5

Vý­ba­va/ce­na

5/5

Do­da­toč­né fun­kcie

5/5

Vý­drž

5/5

Ce­na:

380,50 Eur s DPH (317,11 Eur bez DPH)

Pre­daj:

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter