Aká je životnosť dnešných diskov SSD v praxi?

Re­dak­to­ri webu The Tech Re­port vy­ko­na­li test ži­vot­nos­ti šies­tich SSD od vý­rob­cov Cor­sair, In­tel, Sam­sung a Kin­gston. Iš­lo o mo­de­ly na bež­né pou­ži­tie v PC a no­te­boo­koch. V rám­ci tes­tu na ne za­pi­so­va­li dá­ta tak dl­ho, až kým ne­doš­lo k ich zly­ha­niu ale­bo do­siah­nu­tiu hra­ni­ce 1 PT (pe­ta­baj­tov).

Ho­ci ani pri jed­nom z tes­to­va­ných dis­kov vý­rob­cu ne­ga­ran­to­val ži­vot­nosť vy­ššiu ako 200 TB za­pí­sa­ných dát, vý­sle­dok sa od tej­to hod­no­ty vo všet­kých prí­pa­doch vý­raz­ne lí­šil a test jas­ne uká­zal, aké sú reál­ne li­mi­ty a mož­nos­ti dneš­ných so­lid sta­te dis­kov.

SSD v tes­te

Do tes­tu bo­li za­ra­de­né mo­de­ly s ka­pa­ci­tou oko­lo 250 GB, kon­krét­ne iš­lo o dva mo­de­ly Kin­gston HyperX 3K 240 GB a po jed­nom In­tel 335 Se­ries 240 GB, Sam­sung 840 Pro 256 GB, Sam­sung 850 Pro 256 GB a Cor­sair Neut­ron GTX 240 GB.

Všet­ky tes­to­va­né dis­ky bo­li v praxi schop­né pre­siah­nuť mé­tu 700 TB za­pí­sa­ných dát, ale tri z nich sko­la­bo­va­li eš­te pred do­siah­nu­tím cie­ľo­vej hod­no­ty 1 PT. Kon­krét­ne pr­vý Kin­gston HyperX 3K 240 GB od­išiel pri za­pí­sa­ných 728 TB, In­tel 335 Se­ries 240 GB pri 750 TB a Sam­sung 840 Pre 256 GB po­tom na úrov­ni 900 TB.

Nao­pak, hra­ni­cu 1 PT pre­ko­na­li dis­ky Cor­sair Neut­ron GTX 240 GB, Sam­sung 850 Pro 256 GB a aj dru­hý Kin­gston HyperX 3K. To, mi­mo­cho­dom, potvr­dzu­je fakt, že mô­že ve­ľa zá­le­žať na kon­krét­nom ku­se, a nie na mo­de­lo­vom ra­de.

Dneš­né SSD vy­dr­ží ve­ľa

Ako vi­dieť, hod­no­ta za­pí­sa­ných 700 - 900 TB dát je pre SSD už kri­tic­ká a tre­ba v ta­kom prí­pa­de zva­žo­vať vý­me­nu, eš­te než k zly­ha­niu dôj­de. Je te­da ne­vyh­nut­né si ko­niec ži­vot­nos­ti strá­žiť a mať as­poň rám­co­vú pred­sta­vu, koľ­ko dát sa na disk den­ne uk­la­dá. Je to­tiž jas­né, že v prí­pa­de krát­kych texto­vých sú­bo­rov a ta­bu­liek bu­de ži­vot­nosť om­no­ho dlh­šia ako v prí­pa­de, že na ňom bu­de pra­vi­del­ne stri­ha­né vi­deo vo full HD roz­lí­še­ní.

Prí­pad­ne sa dá ria­diť údaj­mi v SMART ta­buľ­ke, kde je po­lož­ka o poč­te vy­čer­pa­ných bu­niek ur­če­ných na pre­ma­po­va­nie tých, kto­ré už zly­ha­jú. V kaž­dom prí­pa­de sú však do­siah­nu­té hod­no­ty viac než exce­len­tné a sú prí­jem­ným prek­va­pe­ním.

V prí­pa­de, že SSD sko­la­bu­je, mô­že po­tom vý­sle­dok vy­ze­rať rôz­ne. Nap­rík­lad disk od In­te­lu za­čal po re­boo­te uka­zo­vať ka­pa­ci­tu 0 GB a ne­bo­lo ho už mož­né pou­žiť. Disk od Sam­sun­gu po­tom bol na­ďa­lej pou­ži­teľ­ný as­poň na čí­ta­nie dát, ale na ur­či­tých mies­tach uka­zo­val neop­ra­vi­teľ­né chy­by.

Ako z na­me­ra­ných hod­nôt vid­no, väč­ši­na bež­ných pou­ží­va­te­ľov - tak do­má­cich, ako aj fi­rem­ných - sa k ri­zi­ko­vým mé­tam zvy­čaj­ne ani ne­dos­ta­ne. Ke­by ta­ký­to pou­ží­va­teľ kaž­dý deň uk­la­dal na SSD v prie­me­re 100 GB dát, čo is­te nie je bež­né, tr­va­lo by tak 13 ro­kov, než by do­sia­hol hra­ni­cu 500 TB, kto­rá sa však eš­te stá­le uka­zu­je ako bez­peč­ná.

Z to­ho mož­no vy­vo­diť zá­ver, že na bež­né pou­ži­tie ma­jú SSD ži­vot­nosť prak­tic­ky neob­me­dze­nú a nie je sa čo­ho obá­vať. A za­sta­ra­jú v praxi prav­de­po­dob­ne ove­ľa skôr, než by bo­la ich ži­vot­nosť vy­čer­pa­ná.

Pri SSD na pod­ni­ko­vé pou­ži­tie, kto­ré zvy­čaj­ne pou­ží­va­jú tech­no­ló­giu jed­nej bun­ky (SLC), je po­tom ži­vot­nosť eš­te rá­do­vo vy­ššia. Ani tu sa te­da net­re­ba obá­vať príl­iš krát­kej ži­vot­nos­ti, len je vhod­né ju aj v tom­to prí­pa­de prie­bež­ne sle­do­vať a mať preh­ľad o tom, koľ­ko má aký disk na­be­ha­né.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter