Tablet poháňaný procesorom Allwinner dosiahol v benchmarku Antutu extrémne skóre

V prie­be­hu mi­nu­lé­ho týž­dňa ste ur­či­te za­zna­me­na­li in­for­má­cie o lac­nom an­droi­do­vom smar­tfó­ne, kto­rý sa pre­dá­val s mal­vé­rom pre­din­šta­lo­va­ným už od vý­ro­by a kto­rý od­osie­lal za­zna­me­na­né úda­je kde­si do Čí­ny. No na­priek to­mu sa tu stá­le na­chá­dza­jú vý­rob­co­via, kto­rí tla­čia ce­nov­ku sme­rom do­lu a zá­ro­veň s tým zvy­šu­jú po­my­sel­nú lat­ku v ob­las­ti mo­bil­ných tech­no­ló­gií.

Jed­na z ta­kých­to spo­loč­nos­tí je i čín­sky vý­rob­ca tab­le­tov On­da, kto­rý so svo­jím tab­le­tom On­da V989 zdvi­hol lat­ku opäť vy­ššie.

Ten­to tab­let, vy­ba­ve­ný naj­nov­šou ge­ne­rá­ciou pro­ce­so­ra Allwin­ner A80T, vy­uží­va rov­na­kú ar­chi­tek­tú­ru pro­ce­so­ra big.LITT­LE, akú vy­uží­va i Sam­sung pri svo­jich pro­ce­so­roch Exynos. Spo­loč­nou čr­tou je vy­uži­tie 4 ús­por­ných ja­dier Cor­tex-A7 a 4 vý­kon­ných ja­dier Cor­tex-A15. Pod­ľa ná­roč­nos­ti vy­ko­ná­va­nej úlo­hy sa nás­led­ne pre­pí­na­jú čas­ti pro­ce­so­ra tak, aby šet­ri­li ba­té­riu ale­bo pos­kyt­li čo naj­vyš­ší vý­kon.

Blesk_1tablet onda.jpg

Ale k ve­ci. Tab­let On­da V989 s tým­to pro­ce­so­rom za­zna­me­nal v po­pu­lár­nom benchmar­ku An­Tu­Tu skó­re 48 102 bo­dov, čo je tak­mer o 1/3 viac, ako zís­kal tab­le­to­fón Sam­sung Ga­laxy No­te 3, a tak­mer 2× toľ­ko, ako zís­ka­la mi­nu­lo­roč­ná vlaj­ko­vá loď HTC, smar­tfón One M7. Pro­ce­so­ru s gra­fi­kou vy­po­má­ha vy­so­ko vý­kon­ná či­po­vá súp­ra­va PowerVR Se­ries6 G6320 so 64 jad­ra­mi.

Har­dvé­ro­vé pa­ra­met­re:

Pro­ce­sor - Allwin­ner A80T, 4× Cor­tex A7 a 4× Cor­tex A15,
GPU
- PowerVR Se­ries 6 G6320, 64 ja­dier
Dis­plej
- 9,7" IPS, roz­lí­še­nie 2048 × 1536 pixelov
Pa­mäť - 2 GB RAM, 32 GB ROM roz­ší­ri­teľ­ná pros­tred­níc­tvom mic­roSD
Fo­toa­pa­rát - za­dný: 5 Mpx, pred­ný: 2 Mpx,
Ba­té­ria
- 10 000 mAh

Za zmien­ku sto­jí aj to, že pro­ce­sor pod­po­ru­je kó­do­va­nie/de­kó­do­va­nie 4K vi­dea aj na­priek to­mu, že dis­plej zďa­le­ka ne­pos­ky­tu­je ta­ké roz­lí­še­nie.

Tab­let sa na trh prav­de­po­dob­ne dos­ta­ne s naj­nov­šou ver­ziou An­droi­du za su­mu 220 do­lá­rov.

Zdroj: Svet ITOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter