Panasonic prenáša analýzu videa do cloudu

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic ozná­mi­la uve­de­nie služ­by CLVR (čí­tať ako "cle­ver"), pr­vej clou­do­vej služ­by na ana­lý­zu vi­dea na sve­te, kto­rá je lac­ná, pra­cu­je na vy­žia­da­nie a ne­vy­ža­du­je kon­fi­gu­rá­ciu.

Služ­ba CLVR, dos­tup­ná v rám­ci pred­pla­te­nej služ­by Pa­na­so­nic Ca­me­ra­ma­na­ger, po­má­ha or­ga­ni­zá­ciám op­ti­ma­li­zo­vať rie­še­nie ka­me­ro­vé­ho doh­ľa­du vďa­ka in­te­li­gen­tným alar­mom a uk­la­da­nie dát v clou­de. Pr­vou fun­kciou uve­de­nou pod hla­vič­kou CLVR je služ­ba De­tek­cia CLVR.

Väč­ši­na mo­der­ných bez­peč­nos­tných ka­mier po­nú­ka ne­ja­kú po­do­bu de­tek­cie po­hy­bu. Prob­lém s de­tek­ciou po­hy­bu spo­čí­va v tom, že pou­ží­va­teľ dos­tá­va buď pri­ve­ľa zby­toč­ných ozná­me­ní, ale­bo pri­má­lo tých, na kto­rých nao­zaj zá­le­ží. Fun­kcia De­tek­cia CLVR vý­znam­ne zvy­šu­je po­diel re­le­van­tných in­for­má­cií, kto­ré pou­ží­va­teľ dos­tá­va.

14272052120_a98c8d909f_b.jpg

Ka­me­ry pri­po­je­né k ap­li­ká­cii Pa­na­so­nic Ca­me­ra­ma­na­ger so služ­bou CLVR do­ká­žu po­sie­lať re­le­van­tné ozná­me­nia, nap­rík­lad keď zá­kaz­ník vstú­pi do ob­cho­du ale­bo keď auto voj­de na par­ko­vis­ko.

Služ­ba CLVR je vý­sled­kom spo­lup­rá­ce me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi TNO, Vi­car Vi­sion a Pa­na­so­nic Ca­me­ra­ma­na­ger, kto­rá vy­uži­la grant vo vý­ške 200 000 eur, ude­le­ný pro­jek­tom Small Bu­si­ness In­no­va­tion Re­search (SBIR). Pop­red­ný sve­to­vý vý­skum­ný in­šti­tút TNO do­dal al­go­rit­my. Vý­skum­ná a vý­vo­jo­vá spo­loč­nosť Vi­car Vi­sion al­go­rit­mus up­ra­vi­la na pou­ži­tie v clou­de.

Spo­loč­nosť Ca­me­ra­ma­na­ger po­tom ten­to al­go­rit­mus pou­ži­la na vy­tvo­re­nie fun­kčné­ho clou­do­vé­ho rie­še­nia na ana­lý­zu vi­dea, kto­ré do­ká­že de­te­go­vať re­le­van­tné po­hy­by osôb a ob­jek­tov a vy­vo­lať alarm. Služ­ba CLVR je ur­če­ná pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky, kto­ré chcú vy­užiť mož­nos­ti svoj­ho doh­ľa­do­vé­ho rie­še­nia na maximum.

Zdroj: Panasonic


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter