Inteligentný rádiobudík dokáže okrem iného aj zobraziť notifikácie, ktoré si sami vytvoríte

In­te­li­gent­ný rá­dio­bu­dík La­Met­ric ob­sa­hu­je jed­no­du­chý duál­ny dis­plej s roz­lí­še­ním 8 × 8 fa­reb­ných pixelov a 29 × 8 bie­lych pixelov. Vďa­ka to­mu do­ká­že vy­kres­liť fa­reb­nú ikon­ku a text. Vý­ho­dou za­ria­de­nia je je­ho ot­vo­re­nosť - pou­ží­va­te­lia si ho pris­pô­so­bia pod­ľa vlas­tných po­trieb. Naj­ty­pic­kej­ším vy­uži­tím dis­ple­ja mô­že byť zob­ra­zo­va­nie ča­su, po­ča­sia, uda­los­tí v ka­len­dá­ri, emai­lu atď. Za­ria­de­nie vďa­ka za­bu­do­va­né­mu rep­ro­duk­to­ru upo­zor­ní na no­ti­fi­ká­cie aj zvu­ko­vým sig­ná­lom.

La­Met­ric však náj­de vy­uži­tie aj vo fir­mách. V ta­kom­to prí­pa­de mô­že rá­dio­bu­dík zob­ra­zo­vať po­čet fa­nú­ši­kov na Fa­ce­boo­ku, šta­tis­ti­ky z Goog­le Ana­ly­tics atď. Mož­nos­tí je ve­ľa a je­di­ným ob­me­dze­ním je tvo­ri­vosť pou­ží­va­te­ľov. Vý­ho­dou za­ria­de­nia je aj pod­po­ra os­tat­ných slu­žieb a pre­po­je­nie s plat­for­mou IFTT. Svoj vlast­ný wid­get si mô­žu prí­pad­ní zá­ujem­co­via vy­tvo­riť už dnes, na ofi­ciál­nych strán­kach.

Za­ria­de­nie je na­pá­ja­né po­mo­cou mic­ro USB káb­la. V pre­da­ji bu­de aj ver­zia so za­bu­do­va­nou ba­té­riou. Pro­jekt je mož­né pod­po­riť na Kic­kstar­te­ri a rá­dio­bu­dík zís­kať od 119 do­lá­rov + 25 do­lá­rov za poš­tov­né. 

Video:


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter