Pochybnosti o operačnom systéme okolo memristorov a fotoniky

Jad­rom kon­cep­tu no­vé­ho OS má byť pa­mäť za­lo­že­ná na mem­ris­to­roch, kde ope­rač­ná pa­mäť a úlož­ný sys­tém sply­nú v jed­no.

Mem­ris­tor pred­sta­vu­je zá­klad­ný pr­vok elek­tro­nic­kých ob­vo­dov, je­ho exis­ten­cia bo­la pred­po­ve­da­ná už v 70. ro­koch. Ná­zov je skrat­kou spo­je­nia me­mo­ry re­sis­tor, te­da pa­mä­ťo­vý od­por. V la­bo­ra­tó­riách HP sa ro­ku 2008 po­da­ri­lo ten­to pr­vok aj fy­zic­ky skonštruo­vať. Hlav­ným vy­uži­tím ma­li byť pa­mä­te, kto­rých ob­sah by ne­zá­vi­sel od dos­tup­nos­ti na­pá­ja­nia, na roz­diel od pa­mä­tí DRAM a flash by ne­bo­lo pot­reb­né za­vá­dzať ope­rač­ný sys­tém.

Na kon­ci toh­to­roč­nej ja­ri však v HP pred­sta­vi­li ví­ziu, ako oko­lo mem­ris­to­rov vy­tvo­riť ce­lý roz­sia­hlej­ší eko­sys­tém tech­no­ló­gií a sys­té­mov. Pro­jekt The Ma­chi­ne od HP mož­no cha­rak­te­ri­zo­vať rôz­ne, opi­su­je sa ako sna­ha vy­vi­núť no­vý štan­dard tý­ka­jú­ci sa uk­la­da­nia dát do pa­mä­te, ale aj ako po­kus o no­vý open sour­ce ope­rač­ný sys­tém (no v HP v tej­to sú­vis­los­ti spo­mí­na­jú aj va­rian­ty vy­chá­dza­jú­ce z Li­nuxu ale­bo An­droi­du). Čo sa tý­ka pri­már­ne­ho vy­uži­tia tých­to tech­no­ló­gií, zmie­ňu­je sa tak o server­och, ako aj smar­tfó­noch. Tro­chu ťaž­ko sa v tom dá vy­znať.

Jad­rom kon­cep­tu však má byť prá­ve pa­mäť za­lo­že­ná na mem­ris­to­roch, keď ope­rač­ná pa­mäť a úlož­ný disk sply­nú v jed­no. Skon­čiť ale­bo as­poň ob­me­dziť by sa moh­lo sú­čas­né sťa­ho­va­nie dát sem a tam (tie­ring) - pod­ľa to­ho, ako sú kto­ré úlo­žis­ká spo­ľah­li­vé, rých­le či nák­lad­né. V HP sa pri­tom nech­cú ob­me­dziť na je­di­ný kom­po­nent, ale navr­hnúť na tom­to zá­kla­de ce­lú ar­chi­tek­tú­ru po­čí­ta­ča vrá­ta­ne ko­mu­ni­ká­cie me­dzi pa­mä­ťou a pro­ce­so­rom (fo­to­ni­ka). Pri­tom ne­má ísť o hmlis­té úva­hy sme­ro­va­né do ďa­le­kej bu­dúc­nos­ti, ale plá­no­va­né har­mo­nog­ra­my uvá­dza­jú dá­tu­my ako 2017 a 2020.

V tom­to zmys­le sa už o pro­jek­te pí­sa­lo aj u nás. Ako rea­gu­je kon­ku­ren­cia? Sof­tvé­ro­vý šéf Del­lu John Swain­son a ria­di­teľ vý­sku­mu Jai Me­non ozna­či­li plá­ny HP za smieš­ne až ezo­te­ric­ké. Kom­bi­ná­cia mem­ris­to­rov, fo­to­ni­ky a open sour­ce ope­rač­ných sys­té­mov má byť ho­nom na mno­ho za­ja­cov na­raz.

No­vé ra­di­kál­ne prís­tu­py či ope­rač­né sys­té­my sí­ce zvy­čaj­ne nep­ri­ná­ša­jú to, čo pô­vod­ne sľu­bu­jú, ale aj tak by si pro­jek­ty ma­li dá­vať ro­zum­ne realis­tic­ké cie­le - inak je prav­de­po­dob­né, že prís­luš­né rie­še­nia na trh ne­do­ra­zia nik­dy. Ľudia po­hy­bu­jú­ci sa v IT bý­va­jú pod­ľa Swain­so­na čas­to po­sad­nu­tí ra­di­kál­ny­mi ví­zia­mi. V sku­toč­nos­ti mož­no naj­skôr do­dať mem­ris­to­ro­vé pa­mä­te, ale pí­sať pre ne no­vý ope­rač­ný sys­tém bu­de zna­me­nať, že v 80 - 90 % prá­ce pôj­de jed­no­du­cho o stra­tu ča­su; preh­na­ná am­bi­cióz­nosť mô­že zby­toč­ne po­to­piť aj ce­lý pro­jekt. Pí­sal niek­to no­vé ope­rač­né sys­té­my pre tech­no­ló­gie flash, DRAM...?

Ko­men­tár brit­ské­ho webu The Re­gis­ter súh­la­sí so sta­no­vis­kom Del­lu; aký­koľ­vek no­vý OS mu­sí pre ús­pech na tr­hu pre­dov­šet­kým pod­po­ro­vať star­šie ap­li­ká­cie, ako je napr. (dnes) no­vá da­ta­bá­za Orac­le In-Me­mo­ry vy­uží­va­jú­ca ur­či­tý kon­krét­ny typ prá­ce s pa­mä­ťou. Ako do sys­té­mu oko­lo mem­ris­to­rov a fo­to­ni­ky dos­tať spät­nú kom­pa­ti­bi­li­tu na úrov­ni bež­ných ap­li­ká­cií, aby to všet­ko pri­tom dá­va­lo zmy­sel?

Dell uvá­dza, že jed­no­du­cho sle­du­jú vý­voj no­vých pa­mä­tí bez to­ho, aby sa pre­to via­za­li na je­di­nú tech­no­ló­giu, napr. mem­ris­to­ry.

Vý­voj by sa dal inter­pre­to­vať aj tak, že HP sa v pos­led­ných ro­koch z hľa­dis­ka čí­sel veľ­mi ne­da­rí, pre­to má zmy­sel skú­siť zme­niť her­né po­le a dať šan­cu aj ris­kan­tnej­šej stra­té­gii. Se­nior vice­pre­zi­dent HP Howard Cla­bo ku kri­ti­ke Del­lu po­dot­kol, že ho nep­rek­va­pu­je, pre­to­že vý­skum a vý­voj ne­bo­li nik­dy prio­ri­ta­mi tej­to spo­loč­nos­ti. Z toh­to hľa­dis­ka ide pod­ľa Cla­ba jed­no­du­cho o stret dvoch rôz­nych prís­tu­pov...

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter