Smart hodinky Moment majú klávesnicu QWERTY a 30-dňovú (!) výdrž batérie

S in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi sa v pos­led­nom ča­se „roztrhlo vre­ce", ale tak­mer všet­ky ma­jú jed­nu spo­loč­nú čr­tu - chý­ba im ele­gan­cia a štý­lo­vosť. No smart ho­din­ky spo­loč­nos­ti Mo­men­tum Lab pri­chá­dza­jú te­raz s vlas­tnos­ťa­mi, kto­ré mô­že po­núk­nuť len má­lo kon­ku­ren­tov.

Štý­lo­vý ná­ra­mok ho­di­niek Mo­ment je z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le a vlas­tne ide o 360-stup­ňo­vý viac­bo­do­vý do­ty­ko­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 150 dpi. Pod­ľa vý­rob­cu je to rov­na­ká plo­cha, ako po­nú­ka­jú v prie­me­re dneš­né smar­tfó­ny. Hrúb­ka hra­ny je 0,9 mm a hmot­nosť ho­di­niek nep­re­sa­hu­je 100 g. Na vr­chnej stra­ne sa zob­ra­zu­je pres­ný čas a na vnú­tor­nej stra­ne úpl­ná klá­ves­ni­ca QWER­TY aj s čí­sel­ným riad­kom. Ak te­da pot­re­bu­je­te na­pí­sať sprá­vu, ne­mu­sí­te vy­ťa­ho­vať smar­tfón z vrec­ka.

momentum_smartwatches_keyboard.jpg

„Ak chce­te pou­žiť klá­ves­ni­cu, mu­sí­te mier­ne oto­čiť zá­päs­tím," po­ve­dal Ray Fis­cher, spo­lu­ma­ji­teľ Mo­men­tum Labs. „Nie je to ta­ké ne­po­hodl­né, ako si mys­lí­te."

Video:


Zá­me­rom vý­rob­cu nie je kon­ku­ro­vať smar­tfó­nom, ale pos­kyt­núť ich fun­kcie vo chví­ľach, keď je nev­hod­né, zby­toč­né ale­bo ne­bez­peč­né vy­be­rať te­le­fón z vrec­ka či ka­bel­ky.

Ho­din­ky bu­dú vy­ba­ve­né ap­li­ká­cia­mi na pí­sa­nie texto­vých správ, rých­lych od­po­ve­dí na IM sprá­vy a ďal­šiu ko­mu­ni­ká­ciu. Bu­dú ob­sa­ho­vať aj pries­tor na zá­suv­né mo­du­ly, tzv. snapware. Pôj­de o ma­lé har­dvé­ro­vé mo­du­ly tre­tích strán, kto­ré ho­din­kám pri­da­jú no­vé fun­kcie.

Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 820 mAh by ma­la na jed­no na­bi­tie vy­dr­žať 30 dní. Na­bí­ja sa v do­ko­va­cej sta­ni­ci. Me­dzi vlas­tnos­ťa­mi ho­di­niek vý­rob­ca spo­mí­na aj mož­nosť ich pou­ži­tia vo fun­kcii di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča roz­lič­ných in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní v do­mác­nos­ti.

Pro­dukt je na 80 % ho­to­vý, na je­ho do­kon­če­nie chce fir­ma 24. jú­na roz­beh­núť kam­paň na por­tá­li Kic­kstar­ter, kto­rej cie­ľom je zís­kať as­poň 300 000 do­lá­rov na vy­ro­be­nie pr­vej 500-ku­so­vej sé­rie ho­di­niek. Ho­din­ky Mo­ment by sa ma­li pre­dá­vať za 230 do­lá­rov.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter