Earin – najmenšie bluetoothové slúchadlá na svete

Ak vás ot­ra­vu­jú roz­mer­né bez­drô­to­vé slú­chad­lá, mož­no vás za­uj­me no­vý pro­jekt na por­tá­li Kic­kstar­ter. Ma­lé „štup­le do uší“ s náz­vom Earin, kto­ré pred­sta­vi­la rov­no­men­ná švéd­ska spo­loč­nosť, ma­jú sí­ce rov­na­kú veľ­kosť ako kla­sic­ké „štup­ľo­vé“ slú­chad­lá, iba­že z nich ne­ve­die ni­ja­ký ká­bel.

Kaž­dé slú­chad­lo ob­sa­hu­je ma­lú 50 mAh Li-Ion ba­té­riu, kto­rá by ma­la umož­niť 2,5 až 3 ho­di­ny preh­rá­va­nia. Hmot­nosť slú­chad­la je 5 g a roz­me­ry 20 × 14 × 14 mm. Vy­ro­be­né sú z plas­tu a ma­jú si­li­kó­no­vé kon­cov­ky.

Slú­chad­lá Earin sú vy­ba­ve­né rep­ro­duk­tor­mi Knowles SR-Si­ren a k smar­tfó­nu ich mož­no pri­po­jiť po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth 4, ale aj Blue­tooth 3.0.

Video:


S te­le­fó­nom sa spá­ru­je ľa­vé slú­chad­lo, kto­ré po­tom bez­drô­to­vo od­ov­zdá­va pra­vý audio­ka­nál do dru­hé­ho slú­chad­la. Earin sa do­dá­va so špe­ciál­nym puz­drom, kto­ré si mô­že­te prip­núť nap­rík­lad na svo­ju kľú­čen­ku. Je vy­ba­ve­né ko­nek­to­rom USB na na­bí­ja­nie. Pre ma­lé roz­me­ry sa da­jú slú­chad­lá na­bí­jať len v puz­dre. Aj puz­dro ob­sa­hu­je ba­té­riu, kto­rá vám umož­ní jed­no úpl­né na­bi­tie slú­chadiel na ces­tách.

Cie­ľo­vá su­ma kam­pa­ne je 179 000 li­bier, no v sú­čas­nos­ti (me­siac pred jej skon­če­ním) sa naz­bie­ra­lo už tak­mer 450 000 li­bier. Earin sa pre­dá­va­jú za 119 li­bier (ne­ce­lých 150 eur), všet­ky slú­chad­lá ur­če­né pre pr­vých pris­pie­va­te­ľov sa už roz­chy­ta­li. Do­dáv­ky sú nap­lá­no­va­né na ja­nuár 2015.

Zdroj: geek.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter