Európski taxikári protestujú proti aplikácii Uber. Berie im prácu.

Taxiká­ri mi­nu­lý týž­deň spô­so­bi­li dop­rav­ný chaos v naj­väč­ších európ­skych mes­tách, ako je Lon­dýn, Pa­ríž, Berlín, Mad­rid či Bar­ce­lo­na. Us­ku­toč­ni­li to­tiž veľ­ký pro­test pro­ti webo­vej služ­be Uber, kto­rá umož­ňu­je stla­če­ním tla­čid­la na smar­tfó­ne pri­vo­lať auto­mo­bil na od­voz.

Tech­nic­ký pok­rok sa dot­kol aj jed­nej z naj­dô­le­ži­tej­ších a re­gu­lo­va­ných slu­žieb v mo­der­nom mes­tskom ži­vo­te. Zá­kaz­ní­ci Uber si ob­jed­ná­va­jú aj pla­tia taxík po­mo­cou smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie. Na­mies­to to­ho, aby taxíky bráz­di­li uli­ce miest a hľa­da­li zá­kaz­ní­kov, ap­li­ká­cia Uber lo­ka­li­zu­je po­mo­cou sys­té­mu GPS pou­ží­va­te­ľa, kto­rý pot­re­bu­je od­voz, a auto, kto­ré je prá­ve v je­ho blíz­kos­ti, ho mô­že v krát­kom ča­se vy­zdvih­núť.

„Je to to­tál­ny útok na na­šu pro­fe­siu a na­še ži­vo­by­tie," vy­jad­ril sa o služ­be is­tý lon­dýn­sky taxikár. „Veľ­ké fir­my pri­chá­dza­jú a vô­bec ne­dodr­žia­va­jú pra­vid­lá."

Taxiká­ri v ce­lej Euró­pe tvr­dia, že Uber ne­dodr­žu­je pra­vid­lá na pos­ky­to­va­nie taxis­lu­žieb, po­ru­šu­je li­cen­čné a bez­peč­nos­tné pred­pi­sy i zá­sa­dy plat­né pre pois­ťo­va­nie. Uber, opie­ra­jú­ci sa o ta­kých in­ves­to­rov, ako je Gol­dman Sachs či Goog­le, od­mie­ta kri­ti­ku a tvr­dí, že dodr­žia­va mies­tne pred­pi­sy.

„To, čo v sku­toč­nos­ti vi­dí­me, je prie­my­sel, kto­rý do­te­raz po ce­lé de­sať­ro­čia ne­mu­sel če­liť kon­ku­ren­cii," po­ve­dal Pierre-Di­mit­ri Go­re-Co­ty, re­gio­nál­ny ria­di­teľ Uber pre Euró­pu. „Te­raz je tu ko­neč­ne kon­ku­ren­cia zo stra­ny spo­loč­nos­tí ako Uber, kto­ré pri­ná­ša­jú pre zá­kaz­ní­kov mož­nosť voľ­by." Do­te­raz vraj bo­li taxis­luž­by vo väč­ši­ne kra­jín „vy­so­ko re­gu­lo­va­né" a ne­bo­li orien­to­va­né v pros­pech ko­neč­né­ho spot­re­bi­te­ľa.

Spo­loč­nosť Uber tvr­dí, že jej vo­zid­lo v cen­tre Lon­dý­na do­ra­zí k zá­kaz­ní­ko­vi do pia­tich mi­nút a ce­ny ces­tov­né­ho sú o 30 až 50 % niž­šie ako v prí­pa­de kla­sic­kých lon­dýn­skych čier­nych taxíkov. Uber má aj ap­li­ká­ciu pre vo­di­ča na vý­po­čet ce­ny kaž­dej ces­ty, ne­pou­ží­va te­da taxame­ter, čo mô­že od­po­ro­vať brit­ské­mu zá­ko­nu z ro­ku 1998 o pou­ží­va­ní me­ra­diel pre li­cen­co­va­né vo­zid­lá.

Pod­ľa lon­dýn­ske­ho pub­li­cis­tu Callu­ma je pro­test taxis­lu­žieb pri­ro­dze­ný, ak im niek­to „be­rie biz­nis", ale na­po­kon im os­ta­ne iba jed­na voľ­ba - „pris­pô­so­biť sa ale­bo za­hy­núť".

Zdroj: uk.reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter