Recenzia Acer Aspire E1: rozumný multimediálny výkon za výbornú cenu

Ultra lac­ný no­te­book, kto­rý je zá­ro­veň ten­ký. To­to sa po­da­ri­lo Ace­ru a ho­ci ma­te­riá­ly nie sú pri­már­nou orien­tá­ciou v tej­to ce­no­vej sku­pi­ne, je tu pár vlas­tnos­tí, kto­ré sto­ja za po­zor­nosť a már­ne by ste ich hľa­da­li ho­ci aj v drah­ších no­te­boo­koch. Re­kor­dná vý­drž a po­hodl­ná prá­ca na tom­to rý­dzo kan­ce­lár­skom no­te­boo­ku, bu­dú dva hlav­né fak­to­ry.

Vý­rob­ca mal is­té ce­no­vé li­mi­ty, no na­priek to­mu sa nám ten­to mo­del pá­čil. Áno, je tro­chu fád­ny, plas­ty spo­ľah­li­vo za­dr­žia všet­ky od­tlač­ky pr­stov a mas­tno­ty, no stá­le ide o dob­rý po­čí­tač pre ne­ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Naj­viac sme oce­ni­li ten­ký di­zajn, kto­ré­ho hrúb­ku vlas­tne ur­ču­je len op­tic­ká DVD me­cha­ni­ka. Ako vid­no, aj na 15,6" te­le sa dá za­pra­co­vať a cel­ko­vo pô­so­bí no­te­book sklad­ným doj­mom. S tým sú­vi­sí aj jed­no­duch­šie pre­ná­ša­nie a roz­diel op­ro­ti hrub­ším mo­de­lom sme pop­ri iných ve­ciach v ba­to­hu ba­da­li.

Povrch zá­klad­ne je hlad­ký, touch­pad a tla­čid­lá sú mier­ne zdr­sne­né. Čier­na far­ba je zá­kla­dom toh­to stro­ja, pla­tí to jed­nak pre ve­ko, tak aj pre zá­klad­ňu a tla­čid­lá. Ne­ná­pad­né je eš­te aj tla­čid­lo na za­pnu­tie, kto­ré ne­má pod­svie­te­nie. Všet­ky sig­na­li­zač­né pr­vky sú na pred­nej hra­ne a nám sa ten­to spô­sob pri no­te­boo­koch pá­či. Na­po­div, aj keď ide o 15,6" mo­del, vý­rob­ca umies­tnil ved­ľa nu­me­ric­ké­ho blo­ku zmen­še­né ver­zie ší­pok. Naš­ťas­tie ma­jú oko­lo se­ba dos­ta­tok mies­ta. Ve­ko je mier­ne slab­šie a pri mier­ne väč­šom tla­ku sa stla­če­nie pre­ja­vu­je na dis­ple­ji.

acer2.jpg

Vý­rob­ca zvo­lil pro­ce­sor In­tel Ce­le­ron N2920 1,86 ÷ 2 GHz. Ide o je­den z nov­ších mo­de­lov mo­bil­né­ho Ce­le­ro­nu, kto­rý má šty­ri jad­rá a uve­de­ný bol na kon­ci ro­ka 2013. Je­ho maximál­ne TDP je 7,5 W, čo sa pre­ja­vi­lo nie­len na cel­ko­vo níz­kej tep­lo­te pri zá­ťa­ži ale aj na vý­sled­nej spot­re­be. Z poh­ľa­du tak­to veľ­kých no­te­boo­kov ide o „re­kor­dma­na", kto­rí vás ne­bu­de stáť tak­mer nič z poh­ľa­du ce­ny elek­tric­kej ener­gie.

Ka­pa­ci­ta RAM je na úrov­ni 2 GB a je to dosť cí­tiť pri ná­roč­nej­ších úlo­hách. Viac ako ka­pa­ci­ta RAM sa však pre­ja­vil pev­ný disk. Má ka­pa­ci­tu 500 GB, no ide o po­mal­ší 5400 otáč­ko­vý disk. Roz­lí­še­nie je HD a pl­ne ko­reš­pon­du­je s cie­ľo­vou sku­pi­nou, kto­rej je ten­to mo­del ur­če­ný. Všim­li sme si aj niž­šiu hmot­nosť. Svoj po­diel ma­jú na nej naj­mä plas­ty. No pri po­zor­nej­šom za­ob­chá­dza­ní vy­ťa­ží­te naj­mä z hmot­nos­ti mier­ne pre­sa­hu­jú­cej dva ki­log­ra­my.

Vý­sled­ky tes­tov do­pad­li pod­ľa oča­ká­va­nia. Te­da po­čí­tač nie je sta­va­ný na hra­nie hier a to ani tých star­ších. V kan­ce­lá­rii sa ale nes­tra­tí, rov­na­ko tak ani na ces­tách. Dych nám vy­ra­zi­la vý­drž. Se­dem a pol ho­di­ny na no­te­book v tej­to ce­no­vej ka­te­gó­rii, je roz­hod­ne vý­sle­dok, kto­rý po­te­ší.

Vý­ba­va por­tov je skrom­nej­šia, pop­ri dvoch USB 2.0 ver­ziách je tu aj je­den USB 3.0 port. K zá­klad­nej vý­ba­ve sa pri­pá­ja­jú HDMI, port a VGA. Na pred­nej hra­ne je vľa­vo čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet.


Hod­no­te­nie

ten­ký di­zajn
mi­ni­mál­na ener­ge­tic­ká ná­roč­nosť
vý­drž
ce­na
po­mal­ší HDD
plas­ty a od­tlač­ky pr­stov

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Mo­del no­te­boo­ku/Pa­ra­me­ter

Acer As­pi­re E1-510

Pro­duk­to­vé čís­lo

2920G50Mnkk

Pro­ce­sor

In­tel Ce­le­ron N2920 1,86 ÷ 2 GHz, 2 MB ca­che (max. 7,5 W TDP)

Ope­rač­ná pa­mäť

2 GB DDR3

Pev­ný disk

500 GB, 5400 ot./min.

Dis­plej

15,6-pal­co­vý, max. roz­lí­še­nie HD (1366 × 768 pixelov)

Gra­fic­ká kar­ta

In­tel HD Grap­hics

Ope­rač­ný sys­tém

Mic­ro­soft Win­dows 8

Roz­me­ry [mm]

381,6 × 256 × 25,3

Hmot­nosť na­pá­ja­cie­ho adap­té­ru [kg]

0,150

Sku­toč­ná hmot­nosť za­ria­de­nia [kg]

2,176

Hmot­nosť udá­va­ná vý­rob­com [kg]

2,35

Zá­ruč­ná do­ba [me­sia­cov]

24

Ce­na:

299,00 eur s DPH (249,17 eur bez DPH)

Pre­daj:

vizitka_hej.sk.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter