Google odhalil 3D tablet Project Tango

Po expe­ri­men­tál­nom te­le­fó­ne schop­nom sní­mať oko­li­tú 3D scé­nu pred­sta­vil Goog­le aj tab­let s rov­na­kou fun­kcio­na­li­tou.

Pod­ľa Goog­lu sú tab­le­ty ur­če­né pre­dov­šet­kým pre pro­fe­sio­nál­nych vý­vo­já­rov, kto­rí sa za­ují­ma­jú o troj­roz­mer­né mo­bil­né sní­ma­nia.

Tab­le­tov, ofi­ciál­ne ve­de­ných pod náz­vom Pro­ject Tan­go Tab­let De­ve­lop­ment Kit, bu­de dis­po­zí­cii len ob­me­dze­né množ­stvo. Spo­loč­nosť pre­to vy­zva­la vý­vo­já­rov, kto­rí o no­vý pro­jekt ma­jú zá­ujem, aby sa za­re­gis­tro­va­li na špe­ciál­nej webo­vej strán­ke a ako pr­ví tak dos­ta­li in­for­má­ciu o uve­de­ní tab­le­tu do pre­da­ja. Goog­le chce tab­let uviesť eš­te ten­to rok za ce­nu 1024 do­lá­rov.

3Dtablet-Project-Tango3.jpg

Prev­rat­ný tab­let po­be­ží na pro­ce­so­re NVI­DIA Teg­ra K1 a ope­rač­nom sys­té­me An­droid 4.4 Kit­Kat. Po­núk­ne 7-pal­co­vý HD dis­plej, 4 GB RAM, 128 GB úlož­né­ho pries­to­ru, Wi-Fi, BT­LE, 4G LTE a pre­no­so­vé štan­dar­dy USB 3.0 a Blue­tooth.

Od bež­ných tab­le­tov sa však Pro­ject Tan­go bu­de lí­šiť pre­dov­šet­kým vďa­ka špe­ciál­nym ka­me­rám a in­teg­ro­va­né­mu sen­zo­ru hĺbky na za­chy­te­nie geo­me­trie oko­li­té­ho pros­tre­dia.

Goog­le už vo feb­ruári pred­sta­vil in­te­li­gent­ný te­le­fón s rov­na­kou fun­kcio­na­li­tou. Tak pre te­le­fón, ako aj pre tab­let sa pri­tom ako naj­prav­de­po­dob­nej­šia vy­uži­tie po­nú­ka ma­po­va­nie pro­duk­tov vnút­ri ob­cho­dov, kres­le­nie troj­roz­mer­ných ar­chi­tek­to­nic­kých plá­nov ale­bo vy­tvo­re­nie po­moc­ní­kov pre zra­ko­vo pos­tih­nu­té oso­by. Pár te­le­fó­nov Pro­ject Tan­go už do­kon­ca za­mie­ri­lo na Me­dzi­ná­rod­nú ves­mír­nu sta­ni­cu.

Poz­ri­te sa na no­vý tab­let vo vi­deu (po an­glic­ky):

Video:


Goog­le vy­zval vý­vo­já­rov na účasť na no­vom pro­jek­te len pár týž­dňov pred plá­no­va­nou vý­vo­jár­skou kon­fe­ren­ciou I/O. Je te­da prav­de­po­dob­né, že o tab­le­te aj o sa­mot­nom pro­jek­te sa bu­de viac dis­ku­to­vať prá­ve na tej­to ak­cii a spo­loč­nosť prez­ra­dí ďal­šie pod­rob­nos­ti.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter