Apple predstavil nový programovací jazyk Swift. Prečítajte si v čom je lepší.

V zá­pla­ve no­vi­niek oh­lá­se­ných na úvod toh­to­roč­nej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie WWDC tro­chu za­pad­la no­vin­ka, kto­rá prek­va­pi­la vý­vo­já­rov, a to nie­len tých v pub­li­ku. Spo­loč­nosť to­tiž ozná­mi­la no­vý prog­ra­mo­va­cí ja­zyk naz­va­ný Swift.

Ten­to no­vý ja­zyk prav­de­po­dob­ne nah­ra­dí Ob­jec­ti­ve-C, hlav­ný prog­ra­mo­va­cí ja­zyk pre plat­for­my App­lu. Swift bu­de pou­ží­vať rov­na­ký kom­pi­lá­tor LLVM a pros­tre­die run­ti­me ako im­ple­men­tá­cia Ob­jec­ti­ve-C od App­lu, tak­že kó­dy vo Swif­te aj Ob­jec­ti­ve-C bu­dú môcť koexis­to­vať v rám­ci jed­nej ap­li­ká­cie. Ja­zyk pos­ky­tu­je prís­tup ku všet­kým fun­kciám Co­coa a Co­coa Touch, kto­ré vý­vo­já­ri v sú­čas­nos­ti pou­ží­va­jú v kó­de v ja­zy­ku Ob­jec­ti­ve-C.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti by mal byť zro­zu­mi­teľ­ný všet­kým sú­čas­ným vý­vo­já­rom pra­cu­jú­cim v Ob­jec­ti­ve-C a mal by slú­žiť na „zjed­no­te­nie pro­ces­ných a ob­jek­to­vo orien­to­va­ných čas­tí ja­zy­ka". Od Ob­jec­ti­ve-C sa však ne­lí­šia len v syn­taxi; po­nú­ka aj ty­py pre­men­ných ako n-ti­ce ale­bo vo­li­teľ­ný typ. Za­hŕňa ta­kis­to ope­rá­to­ry, kto­ré Ob­jec­ti­ve-C neob­sa­hu­je a kto­ré nap­rík­lad umož­ňu­jú vy­ko­ná­vať ope­rá­cie so zvyš­kom pri čís­lach s po­hyb­li­vou de­sa­tin­nou čiar­kou.

Zá­klad­né čr­ty no­vé­ho ja­zy­ka pod­ľa App­lu:

• Uzá­ve­ry (po­dob­né blo­kom v C a Ob­jec­ti­ve-C) zjed­no­te­né s uka­zo­va­teľ­mi na fun­kcie
• N-ti­ce a viac­ná­sob­né náv­ra­to­vé hod­no­ty
• Ge­ne­ri­ká
• Rých­le a jed­no­du­ché ite­rá­cie nad roz­sa­hom ale­bo zbier­kou
• Štruk­tú­ry, kto­ré pod­po­ru­jú me­tó­dy, roz­ší­re­nia, pro­to­ko­ly
• Fun­kčné prog­ra­mo­va­cie vzo­ry, napr. ma­pa ale­bo fil­ter

App­le ďa­lej vy­hlá­sil, že ja­zyk bol navr­hnu­tý s oh­ľa­dom na bez­peč­nosť, s pre­men­ný­mi, kto­ré mu­sia byť pred pou­ži­tím ini­cia­li­zo­va­né, po­ľa­mi a ce­lý­mi čís­la­mi, kto­ré sú kon­tro­lo­va­né na pre­te­če­nie, a auto­ma­tic­kou sprá­vou pa­mä­te.

Pod­po­ra Swif­tu bu­de, sa­moz­rej­me, hl­bo­ko in­teg­ro­va­ná do ak­tua­li­zo­va­né­ho IDE Xco­de. Bu­de za­hŕňať inter­ak­tív­ne „ih­ris­ko", kto­ré umož­ní v reál­nom ča­se up­ra­vo­vať kód prog­ra­mu a sle­do­vať, ako vy­ko­na­né zme­ny ov­plyv­nia ap­li­ká­ciu. La­dia­ca kon­zo­la Xco­de te­raz tiež štan­dar­dne pod­po­ru­je syn­tax ja­zy­ka Swift.

Pod­ľa App­lu pos­kyt­ne Swift vý­vo­já­rom ve­ľa vý­znam­ných zrý­chle­ní. Kom­plexné trie­de­nie ob­jek­tov nap­rík­lad po­be­ží 3,9× rých­lej­šie ako im­ple­men­tá­cia rov­na­ké­ho al­go­rit­mu v Pyt­ho­ne, te­da aj rých­lej­šie ako Ob­jec­ti­ve-C, kto­ré je 2,8× rých­lej­šie ako ver­zia v Pyt­ho­ne.

Všet­ci zá­ujem­co­via o no­vý ja­zyk sa už mô­žu pus­tiť do štú­dia, pre­to­že App­le sprís­tup­nil je­ho do­ku­men­tá­ciu ako iBook aj na svo­jich strán­kach pre vý­vo­já­rov.

Ob­jec­ti­ve-C bol pre za­čí­na­jú­cich vý­vo­já­rov vždy ná­roč­ný ja­zyk. Až bu­dúc­nosť uká­že, či bu­de vý­voj ap­li­ká­cií v ja­zy­ku Swift na plat­for­me App­le jed­no­duch­ší, ale pod­ľa do­ku­men­tá­cie bu­de ten­to ja­zyk ur­či­te prís­tup­nej­ší než Ob­jec­ti­ve-C.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter