Recenzia Acer Iconia A1-810: tablet s IPS displejom, dobrým pomerom cena/výkon a výbavou

Ico­nia A1-810 je 7,9-pal­co­vý mo­del s po­me­rom strán 4:3. Tab­let má štan­dar­dné roz­lí­še­nie 1024 × 768, pa­nel IPS je prí­jem­ný bo­nus, kva­li­ta dis­ple­ja je vďa­ka to­mu vý­bor­ná, IPS za­ru­ču­je ži­vé far­by a dob­ré po­zo­ro­va­cie uh­ly. Prob­lé­mom je však ma­sív­nej­šia konštruk­cia a hrúb­ka tab­le­tu. Tá sa ok­rem iné­ho pod­pí­sa­la na tom, že me­dze­ra me­dzi dis­ple­jom a ochran­ným sklom je väč­šia ako oby­čaj­ne, čo čias­toč­ne zni­žu­je kva­li­tu fa­rieb a ov­plyv­ňu­je aj po­zo­ro­va­cie uh­ly.

Ho­ci čier­no-bie­le plas­to­vé te­lo pô­so­bí os­vie­žu­jú­co a z konštruk­čné­ho hľa­dis­ka pos­ky­tu­je sta­bi­li­tu a dob­rý do­jem, ur­či­tou ne­vý­ho­dou je hrúb­ka - 11,1 mm je o ne­ja­ký mi­li­me­ter viac, ako sme zvyk­nu­tí. To sa, sa­moz­rej­me, pre­ja­vu­je na vy­ššej hmot­nos­ti, aj keď 410 gra­mov je stá­le ak­cep­to­va­teľ­ná hod­no­ta.

Vý­ho­dou pou­ži­té­ho pro­ce­so­ra Me­dia­Tek MTK 8125 je dob­rý po­mer ce­na/vý­kon. Ide o štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s pra­cov­nou frek­ven­ciou 1,2 GHz. Gra­fic­ký vý­kon aj vý­kon pro­ce­so­ra je v dneš­nej do­be ak­cep­to­va­teľ­ný, pri hra­ní naj­ná­roč­nej­ších 3D hier sme však ma­li prob­lé­my. No ak hľa­dá­te tab­let na inter­net, mul­ti­mé­diá a ob­čas­né hra­nie, po­tom je Ico­nia A1 ur­če­ná aj pre vás. 

acera1 copy.jpg

Do­daj­me, že pou­ži­tý An­droid 4.2 umož­ňu­je vy­tvá­rať via­ce­ro pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov na jed­nom za­ria­de­ní, čo zjed­no­du­šu­je je­ho pou­ží­va­nie napr. via­ce­rý­mi člen­mi jed­nej do­mác­nos­ti. Ico­nia A1 nás za­ujal aj mož­nos­ťou od­om­knúť ob­ra­zov­ku do­ty­kom pia­tich pr­stov, resp. po­mo­cou dvoch pr­stov rých­lo ak­ti­vo­vať fo­toa­pa­rát. Tá dru­há mož­nosť nás nie­ke­dy iri­to­va­la, pre­to­že sme tab­let nech­tiac ak­ti­vo­va­li, ale to­to „in­te­li­gen­tné od­omy­ka­nie" si mô­že­te deak­ti­vo­vať.


Hod­no­te­nie:

Acer Ico­nia A1-810 po­nú­ka za­ují­ma­vý po­mer ce­na/vý­kon. Plu­som je aj kom­plet­ná vý­ba­va - pred­ná, za­dná ka­me­ra, mic­ro HDMI, mic­ro USB, slot na mic­ro SDHC a 16 GB úlo­žis­ko (12,1 GB pre pou­ží­va­te­ľa). K tab­le­tu si však prip­rav­te aj slú­chad­lá, je­den ma­lý rep­ro­duk­tor na za­dnej stra­ne vám ne­bu­de sta­čiť. Nie­ko­mu mô­že va­diť aj hrub­šie ša­si.

po­mer ce­na/vý­kon
na ne­ná­roč­né pou­ží­va­nie dob­re vy­ba­ve­ný tab­let
hrúb­ka

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Mo­del no­te­boo­ku/Pa­ra­me­ter

Acer As­pi­re E1

Pro­duk­to­vé čís­lo

NX.M8JEC.003

Pro­ce­sor

In­tel Co­re i7-4500U 1,8 ÷ 3,0 GHz, 4 MB L3 ca­che (max. 15 W TDP)

Ope­rač­ná pa­mäť

8 GB DDR3

Pev­ný disk

1 TB, 5400 ot./min.

Dis­plej

15,6-pal­co­vý, max. roz­lí­še­nie HD (1366 × 768 pixelov)

Op­tic­ká me­cha­ni­ka

DVD +/- RW, dvojvrstvo­vá

Gra­fic­ká kar­ta

AMD Ra­deon HD8750M, 2 GB VRAM

Ope­rač­ný sys­tém

Mic­ro­soft Win­dows 8

Roz­me­ry [mm]

381,6 × 256 × 25,3

Hmot­nosť na­pá­ja­cie­ho adap­té­ra [kg]

0,284

Sku­toč­ná hmot­nosť [kg]

2,318

Hmot­nosť udá­va­ná vý­rob­com [kg]

2,35

Zá­ruč­ná do­ba [me­sia­cov]

24

Ce­na:

128,00 eur s DPH (106,67 eur bez DPH)

Pre­daj:

vizitka_hej.sk.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter