Intel na Computexe predstavil nové procesory Core M, ktoré už nepotrebujú ventilátor

Com­pu­tex je v pl­nom prú­de a In­tel naň pri­nie­sol hlav­ne no­vú sé­riu pro­ce­so­rov Co­re M, kto­rá bu­de ur­če­ná na ten­ké ultra­boo­ky, hyb­ri­dy a tab­le­ty. Sú o po­lo­vi­cu men­šie ako pred­chá­dza­jú­ce, pos­ta­ve­né na 14 nm ar­chi­tek­tú­re, ma­jú niž­šiu spot­re­bu a vy­šší vý­kon. Na­vy­še tab­le­ty s ni­mi mô­žu mať hrúb­ku len 7,2 mm pri 12,5-pal­co­vej uh­lo­prieč­ke a hmot­nosť len 670 gra­mov, a to vďa­ka to­mu, že ne­pot­re­bu­jú ven­ti­lá­ciu.

Ide o zá­sad­ný krok zo stra­ny In­te­lu sme­rom k ma­sív­nej­šie­mu pre­ra­ze­niu na tab­le­to­vom tr­hu, ale aj zlep­še­niu ultra­boo­kov. Za­tiaľ ne­bo­li pred­sta­ve­né žiad­ne za­ria­de­nia s tým­to pro­ce­so­rom, ale In­tel uká­zal svoj pro­to­typ a oh­lá­sil, že ten­to rok prí­de 130 tab­le­tov s je­ho pro­ce­sor­mi.

Intel-na-Computexe2.jpg

Pop­ri­tom uká­zal pr­vý mo­bil so svo­jím či­pom SoC So­FIA, pred­sta­vil pr­vý pro­ce­sor In­tel, kto­rý beží na 4 GHz na šty­roch jad­rách sú­čas­ne, te­da no­vý i7 4. ge­ne­rá­cie a na­ko­niec pred­sta­vil aj svo­ju ví­ziu 3D ka­me­ry a zvu­ko­vých tech­no­ló­gií.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter