Lacné tablety s bezplatným Windows 8.1 uvidíme už v júni na Computexe

Na kon­fe­ren­cii Build 2014 Mic­ro­soft ozná­mil, že bu­de za­dar­mo do­dá­vať ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 s vy­hľa­dá­va­čom Bing pre ce­no­vo dos­tup­né tab­le­ty s 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te a s úlož­ným pries­to­rom do 16 GB.

Te­raz na svo­jom Win­dows Expe­rien­ce Blog vy­hlá­sil, že po­núk­ne OEM vý­rob­com ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 úpl­ne za­dar­mo pre všet­ky tab­le­ty s uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja do 9 pal­cov. Pod­mien­kou však bu­de, aby tie­to za­ria­de­nia pou­ží­va­li v Inter­net Explo­re­ri ako pred­vo­le­ný vy­hľa­dá­vač Bing. Sa­moz­rej­me, zá­kaz­ní­ci si po­tom bu­dú môcť to­to nas­ta­ve­nie zme­niť a pou­ží­vať ľu­bo­voľ­ný iný vy­hľa­dá­vač.

Niek­to­ré z tých­to tab­le­tov bu­dú vy­ba­ve­né aj ne­ja­kou edí­ciou kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce ale­bo sa bu­dú do­dá­vať s roč­ným pred­plat­ným na Of­fi­ce 365.

Ho­ci po­nu­ka je ur­če­ná pre OEM vý­rob­cov, a nie pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov, v blíz­kej bu­dúc­nos­ti by sme sa na tr­hu ma­li stret­núť s množ­stvom ďal­ších za­ria­de­ní s Win­dows za dos­tup­né ce­ny. Mic­ro­soft do­kon­ca naz­na­ču­je, že bu­dú pred­sta­ve­né už na Com­pu­texe v Tai­pei, kto­rý sa us­ku­toč­ní v jú­ni.

Zdroj: te­chra­dar.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter