Študenti vyvíjajú počítačové hry pre hendikepované deti a softvér pre 3D skenovanie interiérov

Štu­den­ti Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (STU) sú vo fi­ná­le me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že Ima­gi­ne Cup! Tím štu­den­tov Leap­Kin vy­ví­ja po­čí­ta­čo­vé hry pre de­ti s ob­me­dze­ný­mi schop­nos­ťa­mi po­hy­bu, in­for­mu­je ho­vor­ky­ňa STU An­drea Haj­dú­cho­vá.

Ten­to rok má fa­kul­ta v sú­ťa­ži dva pro­jek­ty. V pr­vej hre pre de­ti s ob­me­dze­ním po­hy­bu ov­lá­da hráč jem­ným po­hy­bom ru­ky lie­tad­lo pri le­te v čle­ni­tom pries­to­re ka­me­ňo­lo­mu.

Spo­luh­ráč po­hy­bom zá­päs­tia ov­lá­da streľ­bu. Štu­den­ti Ka­mil Bur­da, Ru­dolf Gre­žo, Ma­rek Ha­sin a Lu­káš Ko­hút­ka prip­ra­vu­jú aj hru, kto­rá bu­de si­mu­lo­vať ucho­pe­nie pred­me­tov, čo je tiež je­den z čas­tých cie­ľov te­ra­pie u tých­to pa­cien­tov. Tím kon­zul­tu­je vý­voj hier s fy­zio­te­ra­peut­ka­mi z Det­ské­ho cen­tra Vý­skum­né­ho ús­ta­vu det­skej psy­cho­ló­gie a pa­top­sy­cho­ló­gie a s exter­ný­mi psy­cho­lo­gič­ka­mi.

„Vy­ví­ja­me te­ra­peu­tic­ké hry pre de­ti s po­hy­bo­vým pos­tih­nu­tím. Cie­ľom je pod­po­riť u nich roz­voj hru­bej aj jem­nej mo­to­ri­ky a prí­no­som je aj pod­po­ra so­ciál­ne­ho kon­tak­tu. Keď­že tie­to de­ti ma­jú men­šie mož­nos­ti stre­tá­vať sa s ro­ves­ník­mi, na­še hry vy­ža­du­jú spo­lup­rá­cu as­poň dvoch hrá­čov," ho­vo­rí Mar­tin Na­gy, kto­rý ve­die štu­den­tský tím. Her­ná plat­for­ma, kto­rú štu­den­ti vy­ví­ja­jú, bu­de zá­ro­veň zdro­jom in­for­má­cii pre te­ra­peu­tov. Bu­de vy­hod­no­co­vať prog­res hrá­čov, zlep­še­nia ich po­hy­bov a po­hy­by bez za­vá­ha­nia.

V sú­ťa­ži, aj keď v inej ka­te­gó­rii, je aj ďal­ší tím štu­den­tov Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty. Pro­jekt Real Deal pri­ná­ša tech­no­lo­gic­kú no­vin­ku - lac­né 3D ske­no­va­nie inter­iérov. Ske­no­va­nie inter­iéru štu­den­ti rie­šia po­mo­cou za­ria­de­nia Ki­nect, kto­ré­mu však pri­dá­va­jú ďal­šie fun­kcio­na­li­ty. Zá­ro­veň vy­ví­ja­jú sof­tvér, kto­rý umož­ní spá­jať zoz­bie­ra­né úda­je a sním­ky a zre­du­ko­vať roz­sah tak, aby bol pub­li­ko­va­teľ­ný na webe. Pro­jekt Real Deal sa dos­tal me­dzi 10 naj­lep­ších v sprie­vod­ných sú­ťa­žiach Ima­gi­ne Cup Bluep­rint Challen­ge a UX Challen­ge.

V tej pr­vej po­ro­ta hod­no­tí prá­ve pod­ni­ka­teľ­ský po­ten­ciál a sce­ná­re vy­uži­tia v praxi, v dru­hej ide o tech­nic­ké spra­co­va­nie. V tom­to štu­den­tskom tí­me sú štu­den­ti Fi­lip Mik­le, Ma­tej Mi­ná­rik, Ju­raj Sla­ví­ček a Mar­tin Ta­maj­ka. „Vy­ví­ja­me lac­né za­ria­de­nie na 3D ske­no­va­nie inter­iérov. Ak sa s na­šou tech­no­ló­giou pop­re­chá­dza realit­ný mak­lér po by­te, za­ria­de­nie a sof­tvér vy­tvo­rí 3D mo­del a up­ra­ví ho do po­do­by a veľ­kos­ti, kto­rú mož­no zve­rej­niť na webe. Ďal­šie fun­kcie sys­té­mu by moh­li roz­ší­riť po­nu­ku realit­ných kan­ce­lá­rii. Sys­tém by to­tiž umož­ňo­val zá­kaz­ní­kom, kto­rí pre­ja­via o kú­pu by­tu či do­mu zá­ujem, „poh­rať sa" s inter­iérom a pries­tor si up­ra­vo­vať - vy­me­niť ná­by­tok, zme­niť far­by, po­su­núť ste­ny," ho­vo­rí Ja­kub Šim­ko, kto­rý ve­die tím.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter