Xiaomi predstavilo „nadupaný“ tablet Mi Pad s procesorom Tegra K1 a 2 GB RAM

Xiaomi, po­pu­lár­ny čín­sky vý­rob­ca an­droi­do­vých smar­tfó­nov, žne so svo­jím skve­le har­dvé­ro­vo vy­ba­ve­ný­mi smar­tfón­mi na do­má­com tr­hu je­den pre­daj­ný ús­pech za dru­hým. Pre­to ni­ko­ho nep­rek­va­pi­lo, keď sa ne­dáv­no fir­ma roz­hod­la, že za­čne vy­rá­bať aj svoj pr­vý tab­le­to­fón Red­Mi no­te.

Dnes však pri­chá­dza­me s ďal­šou no­vin­kou, Xiaomi to­tiž chce pre­ra­ziť aj na tr­hu s tab­let­mi, a to nie ho­ci­ja­ký­mi. Pred­sta­vi­lo to­tiž no­vý tab­let Xiaomi Mi Pad, kto­rý dos­ta­ne do vien­ka špič­ko­vý har­dvér sa su­per ce­nu. V prí­pa­de har­dvé­ru je reč o 4-jad­ro­vom pro­ce­so­re nVi­dia Teg­ra K1 a gra­fic­kej kar­te Ge­For­ce so 192 vý­poč­to­vý­mi jad­ra­mi ar­chi­tek­tú­ry Kep­ler. Pro­ce­so­ru se­kun­du­jú 2 GB pa­mä­te RAM.

Ma­ji­te­ľov po­te­ší aj skve­lý 7,9" dis­plej s roz­lí­še­ním 1536 × 2048 pixelov, 8 Mpx fo­toa­pa­rát so sní­ma­čom BSI od So­ny a pod­po­rou Wi-Fi 802.11ac a an­té­no­vé­ho sys­té­mu 2×2 MI­MO. Ce­lý tab­let bu­de na­pá­jať veľ­ká 6700 mAh ba­té­ria. Tab­let bu­de dos­tup­ný vo ver­ziách so 16 GB až 64 GB vnú­tor­nej pa­mä­te. Vnú­tor­né úlo­žis­ko sa, sa­moz­rej­me, bu­de dať zväč­šiť po­mo­cou ka­riet mic­roSD. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid, resp. je­ho up­ra­ve­ná ver­zia vý­rob­cu - MIUI vo ver­zii 6.

Video:


Tab­let sa v Čí­ne bu­de pre­dá­vať za 1499 jüanov, čo je v pre­poč­te asi 175 eur. 64 GB ver­zia by sa ma­la pre­dá­vať len prib­liž­ne o 25 eur drah­šie. Je­di­nou ne­vý­ho­dou toh­to tab­le­tu tak zos­ta­ne asi je­ho zlá dos­tup­nosť u nás. No ke­by sa k nám ten­to tab­let aj dos­tal do pre­da­ja, ur­či­te ne­bu­de za ta­kú skve­lú ce­nu. A čo vy, uva­žo­va­li by ste o tab­le­te s ta­kou­to vý­ba­vou?

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter