Huawei Ascend P7 na ceste k A-čkovým výrobcom

V Pa­rí­ži pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Huawei svo­ju ak­tuál­nu vlaj­ko­vú loď. Tá vy­ni­ká kva­li­tou a špič­ko­vým di­zaj­nom. S te­lom hru­bým len ne­ce­lých 6,5 mm hru­bým a 5-pal­co­vým do­ty­ko­vým FHD dis­ple­jom je As­cend P7 re­kor­dne naj­ten­ším 4G LTE smar­tfó­nom na sve­te. Pod­ľa tvr­de­nia fir­my ten­to te­le­fón vy­dr­ží kaž­do­den­né za­ob­chá­dzanie vďa­ka vy­ššej pev­nos­ti a od­ol­nos­ti pou­ži­té­ho sk­la Cor­ning Go­ril­la Glass tre­tej ge­ne­rá­cie na pred­nom a za­dnom kry­te. Te­le­fón upú­ta vďa­ka ele­gan­tné­mu ko­vo­vé­mu vzhľa­du, kto­rý je do­cie­le­ný po­mo­cou se­dem-vrstvo­vej povr­cho­vej úp­ra­vy a jem­né­ho mik­ro vzo­ru.

Huawei-07.jpg

Kaž­dý dob­rý smar­tfón mu­sí ve­dieť dob­re fo­tiť. As­cend P7 je vy­ba­ve­ný sní­ma­čom BSI 4. ge­ne­rá­cie od So­ny, má sve­tel­nosť f/2.0 čo je su­per na zhor­še­né sve­tel­né pod­mien­ky a za­dná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 13 Mpix. Te­le­fón je od dvo­ji­té­ho klik­nu­tia na tla­čid­lo zní­že­nia hla­si­tos­ti prip­ra­ve­ný za 1,2 se­kun­dy. Te­le­fón je prip­ra­ve­ný na auto­portré­ty (sel­fie) ale­bo sku­pi­no­vé portré­ty (groufie) po­mo­cou 8MPx 5P pred­né­ho fo­toa­pa­rá­tu s nes­fé­ric­kou šo­šov­kou, sof­tvé­ru IMA­GES­mart 2.0 fun­kcie fo­te­nia pa­no­ra­ma­tic­kých auto­portré­tov a 10 stup­ňo­vej auto­ma­tic­kej fun­kcie vy­lep­še­nia tvá­re v re­ži­me „beau­ty".

Huawei-03.jpg

Te­le­fón je za­ují­ma­vý je­di­neč­ný duál­nou konštruk­ciou an­té­ny, kto­rá zlep­šu­je prí­jem sig­ná­lu, a in­te­li­gen­tnou sie­ťo­vou pre­pí­na­cou tech­no­ló­giou, kto­rá sta­bi­li­zu­je spo­je­nie i pri sla­bom príj­me sig­ná­lu, aby ne­do­chá­dza­lo k príl­iš­né­mu vy­bi­tiu ba­té­rie. Te­le­fón je vy­ba­ve­ný ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 2500 mAh lit­hium po­ly­mé­ro­vej ba­té­rie.

Huawei-02.jpg

Ten­to te­le­fón sa ob­ja­ví na slo­ven­skom tr­hu na kon­ci má­ja a to v čier­nom a bie­lom vy­ho­to­ve­ní za ce­nu 370 Eur.

Vy­bra­té tech­nic­ké pa­ra­met­re

 • Dis­plej: 5-pal­co­vý 1920 × 1080 Full HD
 • Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 4.4.2 Kit Kat
 • Pa­mäť: 2 GB RAM, 16 GB ROM, slot na 32 GB kar­tu Mic­roSD
 • Fo­toa­pa­rát vpre­du: 8 MPix
 • Fo­toa­pa­rát vza­du: 13 MPix AF so sve­tel­nos­ťou f/2.0
 • Zá­znam vi­dea: 1080p HD zá­znam a preh­rá­va­nie vi­dea
 • Roz­me­ry: 139,82 mm(vý­ška) × 68,8 mm (šír­ka) × 6,5 mm (hrúb­ka)
 • Hmot­nosť: cca 124 gra­mov
 • Pri­po­je­nie: LTE Cat4 / WiFi 802.11 b/g/n / Blue­tooth 4.0 / NFC
 • Pro­ce­sor: Hi­Si­li­con Ki­rin 910T 1,8 GHz štvor­jad­ro­vý chip­set / Ma­li 450 GPU
 • Ba­té­ria: 2500 mAh lit­hium po­ly­mé­ro­vá

20140507_154729.jpg

20140507_154743.jpg

20140507_154347.jpg

20140507_155029.jpg

20140507_155047.jpg

20140507_154936.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter