Lenovo má nový Yoga Tablet 10 HD+, výkonnejší a s lepším displejom

Le­no­vo pred­sta­vi­lo no­vý Yoga Tab­let 10 HD+ s Full HD ob­ra­zov­kou, pro­ce­so­rom Qual­comm Snap­dra­gon, fo­toa­pa­rá­tom s vy­so­kým roz­lí­še­ním a 18-ho­di­no­vou vý­dr­žou ba­té­rie.

Vďa­ka Full HD roz­lí­še­niu 1920x1200 pô­so­bia fil­my a fot­ky jas­ne a sú po­dob­nej­šie sku­toč­nos­ti. S no­vým Smart dis­ple­jom ten­to tab­let auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bí ob­ráz­ky a text na ob­ra­zov­ke oko­li­té­mu os­vet­le­niu, čím je šetr­nej­ší k očiam, vo všet­kých re­ži­moch.

Tab­let je vý­kon­ný vďa­ka štvor­jad­ro­vé­mu pro­ce­so­ru Qual­comm Snap­dra­gon 400 a 2GB pa­mä­ti. Tab­let vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.3 a pri­ná­ša Dol­by audio, 10-bo­do­vé mul­ti-do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, mic­ro USB port s pod­po­rou tech­no­ló­gie on-the-go, op­tic­kú klá­ves­ni­cu a no­vý 8MP za­dný fo­toa­pa­rát

Tri ty­pic­ké re­ži­my tab­le­tu - Sto­jan, Nak­lo­ne­nie, Dr­ža­nie - pos­ky­tu­jú uží­va­te­ľom na­ďa­lej po­hodl­nej­ší spô­sob ako pou­ží­vať tab­let. Val­co­vi­tá ba­té­ria tab­le­tu umož­ňu­je je­ho dr­ža­nie pri čí­ta­ní ale­bo sur­fo­va­ní na inter­ne­te len v jed­nej ru­ke ale­bo mô­žu uží­va­te­lia v re­ži­me Nak­lo­ne­nie zís­kať lep­ší uhol sle­do­va­nia na sto­le ale­bo pul­te.

Tak­tiež mož­no zvo­liť no­vý a vy­lep­še­ný pod­sta­vec, kto­rý je za­bu­do­va­ný vo val­ci s ba­té­riou a pos­ta­viť tab­let do re­ži­mu Sto­jan. Ten­to re­žim pos­ky­tu­je sta­bil­nej­ší spô­sob ako si vy­chut­ná­vať fil­my a fot­ky bez po­do­pie­ra­nia tab­le­tu kry­tom v nak­lo­ne­ní od 30 do 80 stup­ňov.

S tro­mi Le­no­vo ap­li­ká­cia­mi DOit je zdie­ľa­nie, syn­chro­ni­zo­va­nie a ochra­na dát s Yoga Tab­let 10 HD+ jed­no­duch­šie. S ap­li­ká­ciou SHA­REit mô­žu uží­va­te­lia okam­ži­te zdie­ľať fot­ky, vi­deá, hu­dob­né sú­bo­ry, do­ku­men­ty, kon­tak­ty a do­kon­ca aj ap­li­ká­cie až s pia­ti­mi rôz­ny­mi za­ria­de­nia­mi bez inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Bez­drô­to­vo pre­ná­ša in­for­má­cie ale­bo do­kon­ca aj sa­mot­nú ap­li­ká­ciu me­dzi za­ria­de­nia­mi až 40-krát rých­lej­šie ako Blue­tooth.

SE­CU­REit op­ti­ma­li­zu­je a chrá­ni mo­bil­né dá­ta uží­va­te­ľov rôz­ny­mi typ­mi nás­tro­jov dá­to­vej ochra­ny. Je­di­ným do­ty­kom chrá­ni pred ví­rus­mi, spa­mo­vý­mi sprá­va­mi a škod­li­vým sof­tvé­rom (malware) a ak sa tab­let stra­tí ale­bo je od­cu­dze­ný, ochra­na pro­ti krá­de­ži ho uzam­kne. SE­CU­REit fun­gu­je ako súk­rom­ná ochran­ka, chrá­nia­ca pred ne­po­vo­le­ným prís­tu­pom k súk­rom­ným in­for­má­ciám uží­va­te­ľa a tab­let vďa­ka tej­to ap­li­ká­cii tiež pra­cu­je rých­lej­šie tým, že za­tvá­ra nad­by­toč­né ap­li­ká­cie bež­iace na po­za­dí.

SYN­Cit slú­ži ako osob­ná asis­ten­tka pri zá­lo­ho­va­ní, keď­že zá­lo­hu­je kon­tak­ty, texto­vé sprá­vy a zoz­na­my ho­vo­rov na clou­do­vom úlo­žis­ku. Uží­va­te­lia mô­žu ulo­že­ný ob­sah zno­vu ob­no­viť ale­bo spus­tiť na svo­jom tab­le­te ale­bo inom An­droid za­ria­de­ní. Ap­li­ká­cia SNA­Pit Ca­me­ra dá­va uží­va­te­ľom úpl­ne no­vú flexibi­li­tu pri fo­te­ní v špe­ciál­nych re­ži­moch (ako napr. pa­no­ra­ma­tic­ký ale­bo sek­venč­ný re­žim) pre ši­ro­kouh­lé zá­be­ry, si­tuácie so sla­bým os­vet­le­ním a mno­ho ďal­ších mož­nos­tí ako nap­rík­lad špe­ciál­ne filtre a efek­ty. Uží­va­te­lia nás­led­ne mô­žu edi­to­vať svo­je zá­be­ry pria­mo v ap­li­ká­cii - od­strá­niť ne­žia­du­ce ob­jek­ty ale­bo vy­tvá­rať vtip­né, ani­mo­va­né GIF sú­bo­ry.

Le­no­vo Yoga tab­let 10 HD+ je na slo­ven­skom tr­hu k dis­po­zí­cii v ce­ne od 299 EUR s DPH, je dos­tup­ný v strie­bor­nom a zla­tom fa­reb­nom pre­ve­de­ní.

Zdroj: Lenovo


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter